Sprawa dotyczy firmy, która zamierza stworzyć zatrudnianym pracownikom możliwość zakupienia licencji uprawniającej do korzystania z usług informatycznych. Jedna ma pozwalać m.in. na wysyłanie wiadomości (tekstowych i multimedialnych) oraz wykonywanie połączeń telefonicznych, które są szyfrowane, oraz na weryfikację, czy na telefonie nie zostało zainstalowane złośliwe oprogramowanie. Druga ma zapewniać bezpieczne przechowywanie, udostępnianie i przesyłanie plików. Obie usługi realizuje podmiot zewnętrzny, a nie pracodawca. Firma zamierza je kupić od producenta, a następnie umożliwić pracownikom ich nabycie po cenie niższej niż dostępna na rynku cena detaliczna. Każdy zatrudniony, który zdecyduje się na taki ruch, dostanie specjalny token użytkowy. Z definicji zapewnia on użytkownikom dostęp do funkcjonalności systemów informatycznych, aplikacji oraz usług. W opisywanej sprawie będzie potwierdzał prawo do jednego z dwóch wymienionych narzędzi i umożliwiał korzystanie z nich. Byłby on przyznawany w sposób określony w regulaminie wynagradzania, jaki obowiązuje w tym zakładzie. Z kolei różnica między ceną nabycia przez pracodawcę a kwotą, jaką wyda pracownik, będzie stanowiła dla niego przychód ze stosunku pracy. Firma miała jednak wątpliwości, czy będzie on zwolniony ze składek ZUS (w części finansowanej przez pracodawcę). Zdaniem firmy tak. Jako podstawę podała ona par. 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (t.j. DzU 2022, poz. 449).

Czytaj więcej

ZUS: od nowego roku ważna zmiana dla przedsiębiorców

Zgodnie z tym przepisem podstawy wymiaru składek nie stanowią korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a polegające na zakupie po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług.

ZUS miał jednak inne zdanie. W ocenie organu rentowego token użytkowy nie jest artykułem, przedmiotem lub usługą, o których mowa w cytowanym przepisie rozporządzenia. Zgodnie z kodeksem cywilnym tylko przedmioty materialne uznawane są za rzeczy. Usługa to z kolei działalność gospodarcza służąca zaspokojeniu potrzeb ludzi. Natomiast artykuł to przedmiot handlu. Token jedynie upoważnia do korzystania z usługi. Dlatego różnica między ceną jego nabycia przez pracodawcę a kwotą wydaną przez pracownika powinna zostać uwzględniona w podstawie wymiaru składek do ZUS.

Decyzja ZUS WPI/200000/ 43/1262/2022