Takie stanowisko spółki potwierdził ZUS Oddział w Gdańsku w interpretacji wydanej 5 lipca 2022 r. nr DI/100000/ 43/757/2022.

Od 1 stycznia 2022 r. osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie, zostały objęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym. Podstawę do naliczenia składki na to ubezpieczenie stanowi kwota wynagrodzenia pobieranego   z tytułu powołania.