Podwyższeniu ulegnie stopa referencyjna NBP o 0,50 pkt proc., tj. do poziomu 6,50%. Jednocześnie ustalono poziom pozostałych stóp procentowych NBP:

- stopa lombardowa 7,00% w skali rocznej;

- stopa depozytowa 6,00% w skali rocznej;

- stopa redyskonta weksli 6,55% w skali rocznej;

- stopa dyskontowa weksli 6,60% w skali rocznej.

Decyzja Rady Polityki Pieniężnej NBZ skutkować będzie też podwyżką odsetek: podatkowych(z 15% na 16%), ustawowych (kapitałowe z 9,5% na 10%, za opóźnienie z 11,5% na 12%) i maksymalnych.

Odsetki od zaległych składek ZUS nalicza się na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, zgodnie z którym, od nieopłaconych w terminie składek należne są od płatnika składek odsetki za zwłokę, na zasadach i w wysokości określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa z wyłączeniem art. 56a. Oznacza to, że również stawka odsetek od tych zaległości ulegnie podwyżce i od 8 lipca 2022 r. wyniesie 16% w skali roku.

Czytaj więcej

RPP znów podnosi stopy procentowe. To już dziesiąty raz z rzędu