Dzielenie się uprawnieniami z tytułu rodzicielstwa obejmuje nie tylko pracowników, ale także inne osoby podlegające ubezpieczeniu chorobowemu. Jest to więc dopuszczalne, gdy np. jedno z rodziców jest pracownikiem, a drugie prowadzi działalność gospodarczą.

Korzystanie z zasiłku macierzyńskiego przez matkę i ojca dotyczy także sytuacji, gdy jeden rodzic jest ubezpieczony, np. z umowy o pracę, a drugi nie jest objęty ubezpieczeniem chorobowym, ale ma prawo do urlopu macierzyńskiego na podstawie odrębnych przepisów, ponieważ np. jest funkcjonariuszem.

Ważne! Rodzice mogą dzielić się uprawnieniami do zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający urlopowi:

- macierzyńskiemu,

- na warunkach urlopu macierzyńskiego,

- rodzicielskiemu.

Rezygnacja po 14 tygodniach od porodu

Ubezpieczona matka (np. pracownica) może skrócić czas pobierania zasiłku macierzyńskiego po wykorzystaniu go przez co najmniej 14 tygodni po porodzie. Wtedy zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonemu ojcu dziecka. Może nim być pracownik, gdy uzyskał urlop macierzyński lub osoba prowadząca działalność gospodarczą, gdy przerwała jej wykonywanie, aby osobiście opiekować się dzieckiem. Ojciec ma prawo do zasiłku macierzyńskiego od następnego dnia po rezygnacji z uprawnień przez matkę.

Pobyt w szpitalu

Autopromocja
FIRMA.RP.PL

Sprawdzona, pogłębiona i kompleksowa wiedza dla MŚP

CZYTAJ WIĘCEJ

Ubezpieczona matka dziecka ma też prawo przerwać zasiłek macierzyński, gdy trafi do szpitala, bo stan zdrowia uniemożliwia jej sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem. Jest to dopuszczalne po wybraniu zasiłku macierzyńskiego przez co najmniej 8 tygodni po porodzie, jeśli o to świadczenie wystąpi ubezpieczony ojciec.

Gdy matka umrze lub porzuci dziecko

Od 14 sierpnia 2015 r. i 2 stycznia 2016 r. ubezpieczony ojciec może także dostać zasiłek macierzyński w razie:

- śmierci nieubezpieczonej matki dziecka,

- porzucenia dziecka przez nieubezpieczoną matkę,

- orzeczenia o niezdolności matki do samodzielnej egzystencji,

- podjęcia zatrudnienia przez nieubezpieczoną matkę dziecka w wymiarze nie niższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy.

Otrzymanie zasiłku zależy od tego, czy ojciec uzyska prawo do urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego albo urlopu rodzicielskiego albo przerwie działalność zarobkową, aby osobiście zająć się potomkiem.

Jednocześnie razem

Rodzice mogą też korzystać równocześnie z zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego. Łączny wymiar tego urlopu nie może jednak przekroczyć 32 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka i 34 tygodni, gdy na świecie pojawią się przynajmniej bliźniaki w jednym porodzie.

Dwa tygodnie ojcowskiego

Ubezpieczony ojciec ma także prawo do zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający urlopowi ojcowskiemu. Może z niego korzystać maksymalnie przez 2 tygodnie (jednorazowo albo w dwóch częściach, z których żadna nie może być krótsza niż tydzień), nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 24. miesięcy życia.

Taki zasiłek przysługuje też ojcu, który adoptował dziecko. Wówczas 24 miesiące na jego wykorzystanie liczy się od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu orzekającego przysposobienie aż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a u dziecka, wobec którego zdecydowano o odroczeniu obowiązku szkolnego, do ukończenia przez nie 10. roku życia.

—oprac. pracownicy Centrali ZUS