Jeśli przedsiębiorca rozpocznie działalność np. 1 marca 2022 r. i będzie stosował opodatkowanie na zasadach ogólnych według skali, jak ma ustalić podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne za pierwszy miesiąc, skoro nie wystąpił u niego dochód za miesiąc poprzedni?

Zgodnie z obowiązującymi od 1 stycznia 2022 r. przepisami, przedsiębiorcy uzyskujący przychody z działalności gospodarczej, którzy od tych przychodów będą opłacali podatek dochodowy od osób fizycznych na zasadach ogólnych, ustalają miesięczną podstawę wymiaru tej składki na podstawie dochodu z tej działalności, uzyskanego w miesiącu bezpośrednio poprzedzającego miesiąc, za który opłacana jest składka.

Przepisy stanowią również, że minimalna wysokość podstawy wymiaru tej składki dla tej grupy przedsiębiorców nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Za pierwszy miesiąc prowadzenia działalności, w stosunku do którego nie można ustalić dochodu z poprzedniego miesiąca, podstawą wymiaru będzie zatem kwota minimalnego wynagrodzenia, tj. 3010 zł.

Czytaj więcej

Ulga w ZUS także po biznesie w innym państwie

Czy przedsiębiorca prowadzący indywidualną działalność gospodarczą, który jest jednocześnie wspólnikiem w spółce cywilnej stosującym opodatkowanie na zasadach ogólnych, będzie płacił jedną składkę zdrowotną od łącznej sumy dochodów z obu źródeł, czy dwie odrębne składki zdrowotne?

Co w przypadku, gdy notuje stratę w spółce albo działalności gospodarczej?

Dla przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach ogólnych miesięczną podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne ustala się na podstawie dochodu z działalności gospodarczej uzyskanego w miesiącu bezpośrednio poprzedzającego miesiąc, za który opłacana jest składka. Jeśli przedsiębiorca prowadzi więcej niż jedną działalność i z wszystkich prowadzonych działalności stosuje tą samą formę opodatkowania (zasady ogólne), to ustala podstawę wymiaru składki od sumy uzyskiwanych dochodów.

W tym celu należy zsumować przychody uzyskane z obydwu działalności, od których należy odjąć sumę poniesionych kosztów ich uzyskania.

Autopromocja
Wyjątkowa okazja

Roczny dostęp do treści rp.pl za pół ceny

KUP TERAZ

Uzyskana kwota ulega pomniejszeniu o kwotę opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne, jeśli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

W ustalaniu podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne nie występuje pojęcie straty. Jeśli zatem wyliczony dla potrzeb ustalenia podstawy wymiaru składki dochód wynosi 0, to podstawę wymiaru składki będzie stanowiła kwota odpowiadająca minimalnemu wynagrodzeniu za pracę, tj. 3010 zł.

Czy przedsiębiorca, który prowadzi kilka rodzajów działalności, z niektórych rozlicza się na zasadach ogólnych, a z jednej działalności stosuje opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, opłaca składkę z każdej z tych działalności? Jak ustalić podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne?

Jeśli przedsiębiorca prowadzi kilka rodzajów działalności, a do uzyskiwanych z nich przychodów stosuje różne formy opodatkowania, składkę na ubezpieczenie zdrowotne oblicza odrębnie dla każdej z form podatkowych (zasady ogólne, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, karta podatkowa). Składka powinna być zatem ustalona odrębnie od podstawy jej wymiaru obowiązującej dla działalności w danej formie opodatkowania.

Od działalności, z których przychody opodatkowane są w tej samej formie (zasady ogólne lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych), dla celów ustalenia wysokości podstawy wymiaru składki należy sumować dochody albo przychody uzyskiwane z wszystkich działalności, z których przychody są opodatkowane w danej formie opodatkowania.