Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku uwzględnił skargę spółki, której Zakład Ubezpieczeń Społecznych odmówił prawa do zwolnienia z opłacania składek za okres od grudnia 2020 r. do stycznia 2021 r., które przysługiwało w związku z ograniczeniami pandemicznymi.

We wniosku z lutego 2021 r. spółka oświadczyła, że prowadzi przeważającą działalność uprawniającą do zwolnienia ze składek, a przychód z tej działalności za miesiąc jego złożenia jest niższy o co najmniej 40 proc. w stosunku do uzyskanego w grudniu 2019 r. Była przekonana, że pomoc uzyska, ale się przeliczyła. ZUS odmówił, bo po przejrzeniu konta spółki w systemie informatycznym stwierdził, że w grudniu 2019 r. nie był na nim zaewidencjonowany obowiązek opłacania składek. W związku z tym nie ma możliwości ustalenia spadku przychodu.

Czytaj więcej

Czynsze, kredyty i składki ZUS osłabiają małe lokalne przedsiębiorstwa

Spółka zaskarżyła odmowę. Tłumaczyła, że brak zaewidencjonowanego obowiązku opłacania składek w listopadzie 2019 r. wynika ze zmiany formy prawnej działalności, na co przedstawiła dokumenty. Podkreśliła, że przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą może ją przekształcić w jednoosobową spółkę z o.o. Przekształcany staje się z dniem wpisu do KRS jedynym wspólnikiem. W wyniku przekształcenia spółka przejęła wszelkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego. Nastąpiła kontynuacja wszelkich umów, w miejsce przedsiębiorcy z mocy prawa weszła spółka z o.o.

Ta argumentacja przekonała gdański WSA. Zgodził się, że spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego. W sprawie z wnioskiem o zwolnienie z obowiązku opłacania składek wystąpiła spółka, która powstała z przekształcenia jednoosobowej działalności. S tała się zatem kontynuatorem działalności prowadzonej przez osobę fizyczną. Dlatego zdaniem WSA błędny jest pogląd, że nie ma możliwości porównania przychodów. W sprawie możliwe było bowiem porównanie spadku przychodu z jednoosobowej działalności osoby fizycznej, przekształconej w spółkę z o.o.

Sąd podkreślił, że wprowadzane przez ustawodawcę ograniczenia powinny wiązać się z rozwiązaniami mającymi udzielać wymiernego i realnego wsparcia. Wyrok nie jest prawomocny.

Sygnatura akt: I SA/Gd 999/21