Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami łączny czas, przez który ubezpieczony może pobierać zasiłek chorobowy, wynosi 182 dni, a gdy niezdolność do pracy jest spowodowana gruźlicą lub przypada w trakcie ciąży – 270 dni. Ten specyficzny okres ma też ogromne znaczenie dla pracodawców, gdy chcą oni rozwiązać umowę o pracę w trybie art. 53 kodeksu pracy, tj. bez wypowiedzenia z powodu długiej usprawiedliwionej nieobecności pracownika. Przepis ten umożliwia zakończenie stosunku pracy z osobą zatrudnioną w danej firmie przez co najmniej sześć miesięcy, jeżeli jej nieobecność w związku z chorobą trwa dłużej niż łączny okres pobierania wynagrodzenia i zasiłku (182 lub 270 dni) oraz świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze trzy miesiące – gdy takie zostanie przyznane.