Składki na ubezpieczenia społeczne są świadczeniami pieniężnymi o charakterze przymusowym, celowym, odpłatnym oraz bezzwrotnym. Obowiązek ponoszenia obciążeń z ich tytułu nałożony jest na każdego płatnika, w tym w głównej mierze ciąży na przedsiębiorcach prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze czy działalności prowadzone w ramach spółek osobowych. Brak realizacji tego obowiązku – a więc brak zapłaty składek w całości lub też ich zapłata w zaniżonej wysokości – może prowadzić do nałożenia przez ZUS swoistej kary z tego tytułu w postaci wymierzenia płatnikowi dodatkowej opłaty w wysokości 100 proc. nieopłaconych składek.