[b]Tak.[/b] Zarówno w razie nieopłacenia składek, jak i opłacenia ich w zaniżonej wysokości ZUS może wymierzyć płatnikowi dodatkową opłatę do wysokości 100 proc. nieopłaconych składek. Do wymierzenia tej dodatkowej opłaty konieczne jest jednak ustalenie winy płatnika składek w ich nieopłaceniu lub opłaceniu w zaniżonej wysokości. Orzekał o tym [b]Sąd Najwyższy w wyroku z 18 stycznia 2008 r. (II UK 98/2007)[/b].

Od decyzji w sprawie wymierzenia dodatkowej opłaty przysługuje odwołanie do sądu. Składki oraz odsetki za zwłokę, koszty egzekucyjne, koszty upomnienia i dodatkowa opłata, nieopłacone w terminie, podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji lub egzekucji sądowej.

Należności z tytułu składek ulegają przedawnieniu po upływie dziesięciu lat. Okres przedawnienia biegnie od dnia wymagalności należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne do dnia wydania decyzji zobowiązującej do zapłaty tej należności.

Jest to zgodne z [b]wyrokiem Sądu Najwyższego z 29 stycznia 2007 r. (II UK 116/2006)[/b].

Nie ulegają natomiast przedawnieniu należności z tytułu składek zabezpieczone hipoteką lub zastawem, jednakże po upływie terminu przedawnienia mogą być one egzekwowane tylko z przedmiotu hipoteki lub zastawu do wysokości zaległych składek i odsetek za zwłokę liczonych do dnia przedawnienia.

[i]Podstawa prawna:

– art. 24[link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?n=1&id=333804]ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. DzU z 2009 r. nr 205, poz. 1585 ze zm.)[/link].[/i]