Będą zmiany w zasadach rozliczania przez płatników składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej pracuje nad nowym rozporządzeniem, które ma zastąpić obowiązujące teraz rozporządzenia Rady Ministrów z 30 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, wypłaconych zasiłków oraz kolejności zaliczania wpłat składek na poszczególne fundusze (DzU nr 165, poz. 1197 z późn. zm).

Zasadnicze zmiany nastąpią w regulacjach określających zasady i tryb sporządzania i korygowania przez ZUS z urzędu dokumentów ubezpieczeniowych.

Nowe rozwiązania przewiduje się także dla trybu wprowadzania i korygowania z urzędu danych bezpośrednio na kontach ubezpieczonych lub na kontach płatników składek.

Projektowane rozporządzenie zakłada, że jeżeli płatnik składek nie będzie się zgadzał z danymi zawartymi w dokumentach ubezpieczeniowych sporządzonych lub skorygowanych z urzędu, to w terminie siedmiu dni od otrzymania zawiadomienia będzie mógł przekazać do ZUS dokumenty ubezpieczeniowe korygujące te dane.

Jeżeli natomiast to ubezpieczony nie będzie się zgadzał z danymi w dokumentach skorygowanych z urzędu, będzie mógł złożyć wniosek o postępowanie wyjaśniające. ZUS powinien je zakończyć nie później niż w ciągu trzech miesięcy.