– Dwa miesiące temu zatrudniliśmy informatyka na pół etatu za wynagrodzeniem 500 zł miesięcznie. Pracownik ten poinformował nas, że od 1 listopada będzie wykonywał gdzie indziej zlecenie za 700 zł miesięcznie. Czy w takiej sytuacji powinniśmy płacić składkę na Fundusz Pracy? – pyta czytelnik DOBREJ FIRMY.

Pracownik, którego wynagrodzenie jest niższe od minimalnego, podejmujący się równocześnie zlecenia dla innej firmy, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z obydwu tytułów. Składki na Fundusz Pracy muszą opłacać pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne m.in. za pracowników oraz zleceniobiorców podstawie umowy-zlecenia. Pod warunkiem że podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tych osób wynosi przynajmniej minimalne wynagrodzenie za pracę w przeliczeniu na miesiąc, a dla osób w pierwszym roku pracy co najmniej 80 proc. minimalnego wynagrodzenia. Wynika tak z art. 104 ust. 1 pkt 1 lit. a, c ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Składki na FP odprowadzamy za czas trwania obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych. Nie należy się ona zatem za zleceniobiorcę, dla którego zlecenie stanowi jedynie tytuł do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych. Składki na FP uiszczamy również po przekroczeniu przez daną osobę rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, czyli w bieżącym roku po przekroczeniu 78 480 zł. Jeśli jednak ubezpieczony uzyskuje przychody z kilku źródeł, obowiązek opłacania składek na FP powstaje wtedy, gdy łączna kwota przyjęta do podstawy wymiaru składek w przeliczeniu na miesiąc wynosi co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę, a dla osób w pierwszym roku pracy co najmniej 80 proc. minimalnej płacy. Stanowi tak art. 104 ust. 3 ustawy. Taka osoba jest jednak zobowiązana złożyć o tym oświadczenie pracodawcy lub w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS, jeżeli sama opłaca składki za siebie.

Jeżeli więc pracownik podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stosunku pracy oraz ze zlecenia i z obydwu źródeł osiąga przychody co najmniej równe kwocie 936 zł (minimalnemu wynagrodzeniu), to zarówno pracodawca, jak i zleceniodawca muszą za niego opłacać składkę na FP. W sytuacji opisanej w pytaniu trzeba więc odprowadzać składkę na FP od 1 listopada. Nie należało tego natomiast robić za okres wcześniejszy, gdy pracownik wykonywał wyłącznie umowę o pracę. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe była wówczas bowiem niższa od minimalnej płacy.