W sierpniu 2006 r. pracownik przeszedł na emeryturę. Zgodnie z umową w lipcu 2007 r. wypłacono mu premię za zysk firmy z 2006 r., z której potrącono na ubezpieczenia: emerytalne 7659,65 zł, rentowe 2746,80 zł, chorobowe 2764,10 zł i zdrowotne 8968,48 zł. Pomijając składkę zdrowotną, pozostałe potrącenia nie mogą wpłynąć na wysokość jego emerytury. Czy trzeba było płacić składki za tego pracownika? Czy może on starać się o zwrot składki chorobowej, która jest dobrowolna? – pyta czytelnik DF.

Z pytania nie wynika, na podstawie jakiej umowy pracownik wykonywał pracę. Wysokość naliczonej za niego składki na ubezpieczenie chorobowe pozwala sądzić, że była to umowa o pracę. Gdyby było to zlecenie, podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe powinna zostać ograniczona do 250 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i tym samym składka byłaby odpowiednio niższa.

Pracownik podlega obowiązkowo wszystkim ubezpieczeniom społecznym, a więc emerytalnemu, rentowemu, chorobowemu i wypadkowemu oraz oczywiście ubezpieczeniu zdrowotnemu. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi przychód uzyskiwany z zatrudnienia w ramach stosunku pracy z wyłączeniem wynagrodzenia za czas choroby oraz zasiłków. Podstawy wymiaru składek nie stanowią też przychody wymienione w rozporządzeniu ministra pracy z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (DzU nr 161, poz. 1106 ze zm.). W nim premia z zysku nie została wymieniona jako przychód zwolniony od składek, dlatego jako przychód ze stosunku pracy stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Wypłacając premię, były pracodawca postąpił prawidłowo i naliczył od niej składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Przychód ten powinien zostać rozliczony w imiennym raporcie miesięcznym ZUS RCA (z kodem tytułu do ubezpieczeń 30 00 xx) złożonym za lipiec.

Roszczenia pracownika o zwrot potrąconej składki chorobowej są bezpodstawne, bo jako zatrudniony na umowę o pracę podlegał temu ubezpieczeniu obowiązkowo. Dobrowolna składka chorobowa dotyczy natomiast osoby wykonującej pracę na podstawie zlecenia.

Podstawa prawna:

art. 11, art. 18 ust.1– 2 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 2007 r. nr 11, poz. 74 ze zm.)