Czy wynagrodzenie wypłacone żonie zmarłego pracownika stanowi podstawę naliczenia składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne? W połowie miesiąca zmarł nagle nasz pracownik. Wynagrodzenie, które zarobił przez część miesiąca, chcemy wypłacić jego żonie. Czy należy je oskładkować?

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. DzU z 2007 r. nr 11, poz. 74 ze zm.) podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników stanowi ich przychód (czyli wynagrodzenie).

Zgodnie z art. 631 kodeksu pracy z dniem śmierci pracownika stosunek pracy wygasa. Prawa majątkowe ze stosunku pracy, w tym wynagrodzenie należne pracownikowi do dnia zgonu, przechodzą po jego śmierci, w równych częściach, na małżonka oraz inne osoby spełniające warunki do uzyskania po nim renty rodzinnej. Jeśli takich osób nie ma, prawa te wchodzą do spadku. Nie ma podstaw prawnych, aby objąć te prawa majątkowe składkami na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, na Fundusz Pracy czy na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Autorka jest radcą prawnym w Departamencie Ubezpieczeń Społecznych w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej