Umowa o pracę, umowa-zlecenie, czy dzieło? Co wybrać, by z jednej strony ponieść jak najmniejsze koszty, a z drugiej np. się nie narazić na kłopoty w przypadku kontroli inspektora pracy?

[srodtytul]Możliwe też zlecenie...[/srodtytul]

Student zatrudniony na podstawie umowy o pracę podlega obowiązkowo ubezpieczeniu społecznemu i zdrowotnemu. Pracodawca, dając mu angaż, musi odprowadzić takie same składki jak za każdego pracownika. Musi również zgłosić pracownika studenta do ubezpieczeń. Ma na to siedem dni od dnia zatrudnienia. Zgłoszenia dokonuje się na formularzu ZUS ZUA z kodem tytułu 01 10 XX. Zaliczki na podatek dochodowy są obliczane na ogólnych zasadach według obowiązującej w danym roku skali podatkowej.

[ramka][b]Przykład[/b]

Jak dokonać rozliczenia składkowo-podatkowego umowy o pracę zawartej ze studentem na kwotę 1800 zł?

Składki na ubezpieczenie społeczne finansowane ze środków pracownika: 246,78 zł

(składka na ubezpieczenie emerytalne: 175,68 zł, składka na ubezpieczenie rentowe: 27 zł,

składka na ubezpieczenie chorobowe: 44,10 zł);

Składka na ubezpieczenie zdrowotne: 139,79 zł (1800 zł – 246,78 x 9 proc.);

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

Zaliczka na podatek dochodowy (przy założeniu, że pracownik złożył PIT-2 i przy zastosowaniu zwykłych kosztów 111,25 zł) 93,00 zł;

Kwota netto: 1320,43 zł

Składki na ubezpieczenie społeczne finansowane ze środków pracodawcy, fundusz pracy i FGŚP to 18,61 proc. (przy założeniu, że składka na ubezpieczenie wypadkowe wynosi 1,80 proc.): 334,98 zł.

Całkowity koszt: 2134,98 zł [1800 zł + 334,98

(18,61 proc.)].[/ramka]

W razie zatrudnienia studenta na podstawie umowy-zlecenia duże znaczenie ma jego wiek. Zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, nie podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy-zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, jeżeli są uczniami gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych lub studentami do ukończenia 26 lat.

Oznacza to, że studenci do 26. roku życia nie podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym od umowy-zlecenia. Zlecenie będzie rodziło obowiązek odprowadzenia tylko zaliczki na podatek dochodowy. Jednakże w takim wypadku z tytułu zawartej umowy-zlecenia student może przystąpić do ubezpieczeń dobrowolnie.

Tymczasem zawarcie umowy-zlecenia ze studentem powyżej 26. roku życia będzie rodziło obowiązek odprowadzenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

[ramka][b]Przykład[/b]

Jak dokonać rozliczenia składkowo-podatkowego umowy-zlecenia ze studentem w wieku do 26 lat na kwotę 1800 zł?

Składki na ubezpieczenie społeczne finansowane ze środków zleceniobiorcy: 0,00 zł;

Składka na ubezpieczenie zdrowotne: 0,00 zł;

Koszty uzyskania przychodów (20 proc.): 360 zł;

Zaliczka na podatek dochodowy: 259 zł;

Kwota netto: 1541 zł

Składki na ubezpieczenie społeczne finansowane ze środków zlecającego: 0,00 zł;

Całkowity koszt dla przedsiębiorcy to 1800 zł.[/ramka]

[srodtytul]... albo dzieło [/srodtytul]

Zawarcie umowy o dzieło nie jest tytułem do objęcia obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnymi. Umowa o dzieło nie jest również tytułem do dobrowolnych ubezpieczeń. Obowiązkowo natomiast należy odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy.

[ramka][b]Przykład[/b]

Jak prawidłowo rozliczyć pod kątem składkowo-podatkowym umowę o dzieło z wynagrodzeniem wynoszącym 1800 zł?

Składki na ubezpieczenie społeczne finansowane ze środków wykonawcy: 0,00 zł;

Składka na ubezpieczenie zdrowotne: 0,00 zł;

Koszty uzyskania przychodów: 360 zł

Zaliczka na podatek dochodowy: 259 zł

Kwota netto: 1541 zł

Składki na ubezpieczenie społeczne finansowane ze środków zamawiającego: 0,00 zł.

Całkowity koszt dla zamawiającego to 1800 zł.[/ramka]

[srodtytul]Bez pozorności[/srodtytul]

Pracodawca, decydując się na dany rodzaj umowy, którą chce zawrzeć ze studentem, musi wziąć pod uwagę przede wszystkim rodzaj wykonywanej pracy. Jeśli rodzaj wykonywanej pracy nie będzie wymagał podporządkowania organizacyjnego studenta, praca będzie mogła być wykonywana w dowolnym miejscu i godzinach, to firma będzie mogła zawrzeć ze studentem umowę-zlecenia lub umowę o dzieło. A jeśli wykonywanie zadań będzie wymagało stałego podporządkowania, student będzie miał wyznaczone miejsce i ścisłe godziny pracy, to wówczas należy zawrzeć umowę o pracę.

[i]Autorka jest głównym kontrolerem w Dziale Usług Kadrowo-Płacowych w firmie Mazars[/i]

[ramka][b]GPP>uwaga [/b]

Brak obowiązku opłacania składek od zawartej umowy-zlecenia dotyczy zarówno studentów studiów dziennych, jak i zaocznych. Słuchacze studiów podyplomowych zaś podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu bez względu na wiek. [/ramka]