[b]Od kilku lat prowadzę działalność gospodarczą i opłacam za siebie składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. W najbliższym czasie wyjeżdżam z kraju na dwa miesiące. Działalność nadal będzie wykonywana, nie mogę jej zawiesić, bo zatrudniam dwóch pracowników. Na czas mojej nieobecności zamierzam ustanowić pełnomocnika, którego wspomoże moja siostra. Czy podczas mojej nieobecności muszą być opłacane za mnie składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz za pełnomocnika? Jeżeli tak, to od jakiej kwoty? Czy siostrę trzeba zgłosić do ZUS jako osobę współpracującą?[/b]

Osoba prowadząca działalność gospodarczą podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym od dnia rozpoczęcia do dnia zakończenia prowadzenia działalności. Przepisy nie uzależniają tego obowiązku od osobistego wykonywania czynności związanych z prowadzeniem firmy. [b]Indywidualny przedsiębiorca jest więc zobowiązany do opłacania składek na własne ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, również gdy sam żadnych czynności przy działalności nie wykonuje, a dokonuje ich pełnomocnik czy też podwładni.[/b]

[b]Za ustanowionego pełnomocnika, który zarządza biznesem podczas wyjazdu, nie należy opłacać składek na ubezpieczenia społeczne.[/b] Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych nie przewiduje bowiem takiego tytułu do ubezpieczeń. Pełnomocnika nie trzeba też zgłaszać do ubezpieczenia zdrowotnego ani uiszczać za niego takiej składki.

Natomiast zgodnie z art. 8 ust. 11 ustawy za osobę współpracującą z osobą prowadzącą działalność uważamy małżonka, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i przysposobione, rodziców, macochę i ojczyma oraz osoby przysposabiające, jeżeli pozostają z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracują przy prowadzeniu firmy.

[b]Siostra nie figuruje w tym katalogu, co oznacza, że do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego nie można jej zgłosić jako osoby współpracującej. [/b]Podlegałaby ona ewentualnie ubezpieczeniom w razie zawarcia z nią umowy o pracę czy zlecenia. Wówczas powinna zostać zgłoszona do ubezpieczeń jako pracownik lub zleceniobiorca.