Pracownikiem jest również osoba zatrudniona na podstawie stosunku pracy, która zawarła z własnym pracodawcą umowę-zlecenie.

W imiennym raporcie miesięcznym ZUS RCA składanym za nią naliczamy wtedy składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od zsumowanego wynagrodzenia, jakie otrzymuje z umowy o pracę oraz ze zlecenia. Zasady tej nie stosujemy jednak do zleceń zawiązanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Jeżeli przedsiębiorca wykonuje w ramach tej działalności zlecenie w rodzaju takim samym jak przedmiot działalności i dla celów podatkowych przychód z tych umów traktujemy jako przychód z działalności, to podlega ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu jedynie z tytułu firmy.

Znaczy to, że [b]zatrudniony na umowę o pracę, mający równocześnie jednoosobowy biznes, w ramach którego świadczy zlecenie dla własnego pracodawcy, nie podlega z racji zlecenia ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu.[/b]

Zakład powinien więc złożyć korektę dokumentów rozliczeniowych i zwrócić nienależnie potrącone składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków ubezpieczonego.