Rozpoczynający pozarolniczą działalność gospodarczą mają prawo do regulowania przez 24 miesiące kalendarzowe niskich składek na ubezpieczenia społeczne, bo od zadeklarowanej kwoty nie niższej od 30 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli od 382,80 zł. Preferencje te nie przysługują jednak tym z nich, którzy:

- w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed rozpoczęciem wykonywania działalności prowadzili pozarolniczą działalność,

- wykonują tę działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, dla którego przed dniem jej rozpoczęcia w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym świadczyli w ramach stosunku pracy, w tym spółdzielczego, takie same czynności jak te wchodzące w zakres firmy.

Ale uwaga! Składki na ubezpieczenia społeczne od tak ustalonej podstawy wolno naliczać wyłącznie osobom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, w tym wspólnikom spółki cywilnej. Możliwość ta pozostaje natomiast poza zasięgiem wspólników spółek jawnych, komandytowych, partnerskich oraz wspólników jednoosobowej spółki z o.o. Ci mają obowiązek uiszczać składki na ubezpieczenia społeczne od minimum 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia określonego w ustawie budżetowej, czyli w 2009 r. od 1915,80 zł. Dotyczy to również właścicieli niepublicznych szkół, placówek lub ich zespołów funkcjonujących według ustawy o systemie oświaty.