[b]Nie.[/b] Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu podlegają m.in. zleceniobiorcy będący osobami fizycznymi. Ubezpieczenia te trwają od dnia oznaczonego w umowie jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia tej umowy. Taka reguła wynika z art. 13 pkt 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Oznacza to zatem, że nawet jeśli praca ustalona w umowie-zleceniu zostanie wykonana przed umówionym terminem, to płatnik nie wyrejestruje ubezpieczonego zleceniobiorcy przed terminem wynikającym z umowy. Chyba że strony wcześniej rozwiążą umowę-zlecenie, np. wraz z dniem wykonania pracy.

Wtedy wyrejestrują zleceniobiorcę od następnego dnia po dniu zakończenia umowy. Jeśli przykładowo umowa rozwiązuje się 12 maja, to wyrejestrowanie powinno nastąpić z datą 13 maja.

W stosunku do osób podlegających obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym obowiązek zgłoszenia wyrejestrowania w terminie siedmiu dni od dnia wygaśnięcia tytułu ubezpieczeń społecznych ciąży na płatniku składek.

Wyrejestrowania z ubezpieczenia dokonuje się na formularzu ZUS ZWUA. Druk można znaleźć na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ([link=http://www.zus.pl]www.zus.pl[/link]) w zakładce formularze ubezpieczeniowe. Jeżeli zgłoszenia wyrejestrowania ubezpieczonego z ubezpieczeń społecznych nie zostały zidentyfikowane w systemie informatycznym, Zakład może żądać od płatnika składek ponownego złożenia dokumentu.

Zakład może też sporządzać z urzędu te dokumenty, jak również może korygować z urzędu błędy stwierdzone w tych dokumentach.

[i]Podstawa prawna:

– art. 13 pkt 2 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=333804]ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. DzU z 2009 r. nr 205, poz. 1585 ze zm.)[/link][/i]