Pracownik wystąpił z wnioskiem o urlop ojcowski na półroczne dziecko. Dostarczył kserokopię skróconego aktu urodzenia, bo nie ma już oryginału. Czy można mu wypłacić zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego?

Dowodem do wypłaty zasiłku macierzyńskiego z tytułu urlopu ojcowskiego i macierzyńskiego jest zawsze odpis skrócony aktu urodzenia dziecka. Taki wymóg wynika z § 12 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 27 lipca 1999 r. w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (DzU nr 65, poz.742 ze zm.).

Jedynie w przypadku gdy urlop macierzyński, na wniosek pracownicy, udzielany jest przed porodem, dowodem jest zaświadczenie lekarskie stwierdzające przewidywaną datę porodu.Przepisy nie przewidują możliwości dokumentowania uprawnień do zasiłku macierzyńskiego innym dokumentem, w tym kserokopią odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka.

Nie dotyczy to przypadków, w których matka i ojciec dziecka zatrudnieni są w jednej firmie. Wówczas wystarczy jeden oryginalny odpis aktu urodzenia do wypłacenia matce zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu macierzyńskiego, a ojcu – za urlop ojcowski.

Jeżeli pracownik występujący o urlop ojcowski nie ma odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka, powinien o taki dokument wystąpić do urzędu stanu cywilnego.