[b]Pracownica zatrudniona na czas nieokreślony przebywała na urlopie bezpłatnym od 1 lipca do 31 sierpnia 2010 r. 22 sierpnia 2010 r. urodziła dziecko. Od którego dnia powinna była otrzymać zasiłek macierzyński i z jakiego okresu naliczyć jego podstawę?[/b]

Zasiłek macierzyński nie przysługuje w trakcie urlopu bezpłatnego. Przesądza o tym art. 12 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 31 ust. 2 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=AF92027AAB1E29B21BDF27F09F96807B?id=352798]ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (DzU z 2010 r. nr 77, poz. 512[/link], dalej ustawa zasiłkowa).

Pracownica ma natomiast prawo do tego zasiłku po zakończeniu urlopu bezpłatnego. Jeżeli trwał on do 31 sierpnia 2010 r., to urlop macierzyński przysługuje od 1 września 2010 r. w wymiarze pozostałym do wykorzystania po odliczeniu dni przypadających między porodem a zakończeniem urlopu bezpłatnego.

Jeżeli pracownica urodziła 22 sierpnia 2010 r., a urlop bezpłatny zakończyła 31 sierpnia 2010 r., przysługujący jej od 1 września 2010 r. urlop macierzyński powinien być skrócony o dziesięć dni. Zasiłek macierzyński należy wypłacać od 1 września 2010 r. przez cały okres skróconego urlopu macierzyńskiego, czyli przez 130 dni (140 – 10 dni).

Pracownica będzie mogła też skorzystać z dodatkowego urlopu macierzyńskiego w wymiarze do dwóch tygodni (14 dni), jeśli z wnioskiem o niego wystąpi do pracodawcy nie później niż na siedem dni przed zakończeniem urlopu obligatoryjnego.

Podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego powinno stanowić wynagrodzenie wypłacone pracownicy za okres 12 miesięcy poprzedzających datę powstania prawa do zasiłku macierzyńskiego, czyli od 1 września 2009 r. do 31 sierpnia 2010 r.

Z tym że miesiące od 1 lipca do 31 sierpnia 2010 r. należy pominąć, ponieważ wtedy podwładna przebywała na urlopie bezpłatnym. W tym wypadku podstawę należy więc wyliczyć z dziesięciu miesięcy (wrzesień 2009 r. – czerwiec 2010 r.).

[i]Autorka jest radcą prawnym w Departamencie Ubezpieczeń Społecznych w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej[/i]