16 kwietnia br. mija termin na złożenie deklaracji rozliczeniowych ZUS DRA za kwiecień. Należy w niej uwzględnić nowo wyliczoną stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe, która będzie obowiązywała  do 31 marca 2012 r.

Pisemną informację o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie ZUS powinien  przesłać do 20 kwietnia każdemu płatnikowi, który w poprzednim roku składkowym nieprzerwanie zgłaszał do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej dziesięć osób, podlegał wpisowi do rejestru REGON 31 grudnia 2010 r. i złożył kolejno za trzy ostatnie lata kalendarzowe deklaracje ZUS IWA.

Jeśli płatnik nie otrzymał w terminie  informacji z zakładu, powinien się pisemnie zwrócić do jednostki ZUS o niezwłoczne ustalenie i wskazanie wysokości stopy procentowej. To na płatniku spoczywa obowiązek poinformowania ZUS, że informacji takiej nie dostał.

ZUS jest zobowiązany do niezwłocznego udzielenia informacji o ustalonej dla danego płatnika wysokości składki wypadkowej. Jeśli nie zdąży tego zrobić przed dniem upływu terminu na złożenie deklaracji, płatnik powinien ustalić stopę procentową na dotychczasowym poziomie. Może również sam wyliczyć sobie wysokość stopy procentowej na podstawie algorytmu zawartego w rozporządzeniu w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków. Jednocześnie powinien wystąpić do ZUS z prośbą o wyjaśnienie powodów niedostarczenia zawiadomienia w terminie.

Jeżeli ZUS ustali składkę wypadkową na innym poziomie niż wskazana w deklaracji za kwiecień 2011 r. i poinformuje o tym płatnika,  będzie on zobowiązany w terminie siedmiu dni złożyć korekty dokumentów rozliczeniowych. Będzie też musiał uiścić ewentualną niedopłatę. Takie postępowanie, zgodnie z argumentacją Sądu Najwyższego (sygn. I UK 362/06), nie spowoduje konieczności zapłacenia odsetek za zwłokę. Płatnik nie narazi się również na sankcję w postaci podwyższenia przez ZUS  stopy procentowej  do poziomu 150 proc. prawidłowo  ustalonej   składki.

Autor jest analitykiem w ALMA Consulting Group Polska

Zobacz więcej w serwisie:

» Kadry i płace » ZUS » Składki ZUS » Jakie składki trzeba płacić » Składka wypadkowa