- Z pracownikiem, który od 1 listopada br. wykonuje pracę w szczególnych warunkach w rozumieniu ustawy pomostowej, zawarliśmy umowę o dzieło na dwa tygodnie. Czy od wynagrodzenia z tego cywilnego kontraktu musimy naliczyć składkę na Fundusz Emerytur Pomostowych?

Pracodawca ma obowiązek opłacać składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP) za pracowników, którzy:

- urodzili się po 31 grudnia 1948 r. i

- wykonują prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 3 ustawy z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (DzU nr 237, poz. 1656 ze zm.; dalej ustawa pomostowa).

Podstawą wymiaru składek na FEP jest ta sama kwota, która stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe. Co do zasady jest to więc przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych osiągnięty z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy.

Stosuje się tu ograniczenie rocznej podstawy do równowartości 30-krotności prognozowanego na dany rok przeciętnego wynagrodzenia. Przy czym zaprzestaje się opłacania składek na FEP wraz ze składkami emerytalno-rentowymi nawet wtedy, gdy pracownik zaczął pracować w uciążliwych warunkach w trakcie roku.

Obowiązek opłacania składek na FEP wynika z wykonywania pracy szczególnie uciążliwej w ramach stosunku pracy. Mimo to, zgodnie z wyjaśnieniami ZUS, ma tu zastosowanie art. 8 ust. 2a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. DzU z 2009 r. nr 205, poz. 1585 ze zm.; dalej ustawa o sus).

Definiuje on pojęcie pracownika, wskazując, że jest to nie tylko osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, ale również taka, która pracuje na podstawie umowy o dzieło lub zlecenia – jeśli zawarła ją ze swoim pracodawcą lub którą wykonuje na jego rzecz (gdy jej stroną nie jest pracodawca). Zgodnie zaś z art. 18 ust. 1a ustawy o sus, w podstawie wymiaru składek na pracownicze ubezpieczenia uwzględnia się przychód z dodatkowej umowy cywilnej zawartej lub wykonywanej na rzecz pracodawcy.

W związku z tym od przychodu z umowy o dzieło zawartej z własnym pracownikiem trzeba opłacić zarówno składki na ubezpieczenia społeczne, jak i tę na FEP. Nie ma znaczenia, czy przedmiotem kontraktu cywilnego jest wykonywanie prac określonych przez pracodawcę jako te wykonywane w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

Autopromocja
PRENUMERATA 2022

Znacznie więcej o biznesie, finansach oraz prawie

Zaprenumeruj