Jeżeli zatrudniony otrzymuje wynagrodzenie stałe (stałą stawkę miesięczną lub godzinową), to aby je uzupełnić, należy przyjąć miesięczną kwotę pensji określoną w umowie o pracę lub w innym akcie, na podstawie którego powstał stosunek pracy (art. 37 ust. 2 ustawy zasiłkowej).

Przy czym, żeby ustalić wysokość uzupełnionych zarobków określonych stawką godzinową, należy pomnożyć tę stawkę przez liczbę godzin obowiązujących pracownika do przepracowania w miesiącu, za który uzupełnia się płacę.

Podzielić, pomnożyć

Aby natomiast ustalić uzupełnioną miesięczną stawkę elementu zmiennego pensji (prowizyjnego, akordowego, premii pomniejszanej proporcjonalnie), trzeba trochę policzyć. Kolejno należy wówczas:

- podzielić kwotę wynagrodzenia osiągniętego za przepracowane dni robocze przez liczbę dni przepracowanych i pomnożyć przez liczbę dni, które zatrudniony miał obowiązek przepracować w danym miesiącu – jeżeli przepracował w tym miesiącu przynajmniej jeden dzień,

- przyjąć kwotę zmiennych składników pensji w przeciętnej miesięcznej wysokości, którą otrzymały za ten miesiąc osoby zatrudnione na takim samym lub podobnym stanowisku pracy w tej samej firmie – jeżeli pracownik nie osiągnął żadnego wynagrodzenia.

Drugi ze wskazanych sposób uzupełniania stosuje się wtedy, gdy pracownik stał się niezdolny do pracy w pierwszym miesiącu zatrudnienia, otrzymuje wynagrodzenie zmienne i nie przepracował ani jednego dnia.

Mieszane zasady

W praktyce pracownicy nie zawsze otrzymują wyłącznie wynagrodzenie stałe albo tylko zmienne. Jeżeli są wynagradzani systemem mieszanym – osiągają zarówno stałe jak i zmienne elementy płacy, to w sytuacji, gdy trzeba je uzupełnić, należy zastosować obydwie opisane wyżej metody.

Autopromocja
30 listopada, godz. 12.00

Kto zdobędzie Zielone Orły "Rzeczpospolitej"?

Sprawdź szczegóły

Wynagrodzenie stałe uzupełnia się wówczas przyjmując kwotę z umowy o pracę, a zmienne – dzieląc pensję uzyskaną za przepracowane dni robocze przez ich liczbę, a wynik mnożąc przez liczbę dni, które pracownik miał obowiązek przepracować w danym miesiącu.

Przykład

W sierpniu 2012 r., za który wynagrodzenie trzeba uwzględnić ustalając podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego panu Andrzejowi w styczniu br., pracownik przepracował 17 z 22 obowiązujących go dni. Przez pozostałe pięć dni był na zwolnieniu lekarskim z powodu konieczności sprawowania osobistej opieki nad chorym dzieckiem.

Z tego tytułu otrzymał zasiłek opiekuńczy. Oprócz stałej płacy miesięcznej, która w sierpniu ub.r. wynosiła 3000 zł, pan Andrzej otrzymuje też prowizję uzależnioną od indywidualnych wyników jego pracy. Za sierpień wyniosła ona 820 zł brutto (po pomniejszeniu o składki ZUS: 707,58 zł). Za ten miesiąc pan Andrzej otrzymał zatem:

- 2500 zł tytułem stałej płacy miesięcznej (3000 zł : 30 = 100 zł; 100 zł x 5 dni absencji = 500 zł; 3000 zł – 500 zł = 2500 zł),

- 820 zł prowizji.

Aby uzupełnić wynagrodzenie za sierpień do celów uwzględnienia go w podstawie wymiaru zasiłku, pracodawca musi zastosować dwie metody uzupełniania – tj. metodę właściwą dla składników stałych i sposób właściwy dla składników zmiennych. Uzupełnienie wynagrodzenia powinno wyglądać następująco:

- uzupełnianie wynagrodzenia określonego stała stawką miesięczną:

3000 zł (kwota z umowy o pracę) – 411,13 zł (składki społeczne finanso- wane przez pracownika, tj. 13,71 proc. naliczone od 3000 zł) = 2588,70 zł

- uzupełnianie prowizji

707,58 zł (kwota prowizji pomniejszona o składki ZUS) : 17 (liczba dni przepracowanych w sierpniu) = 41,62 zł; 41,62 zł x 22 (liczba dni obowiązujących do przepracowania w sierpniu) = 915,64 zł

Płaca za sierpień po uzupełnieniu wynosi 3504,34 zł (2588,70 zł + 915,64 zł).

 

Swoboda w rozliczaniu na liście płac

Kwestią umowną jest to, czy w miesiącu przebywania na urlopie stałe składniki wynagrodzenia zostaną wykazane na liście płac w pełnej miesięcznej wysokości, czy też będą dzielone na część za pracę i za urlop.

O technicznym sposobie wykazywania rozliczeń na liście płac decyduje bowiem pracodawca.

W praktyce spotyka się jednak sytuacje, gdy pensja urlopowa pracownika składa się z części wynikającej ze składników określonych w stałej miesięcznej wysokości oraz zmiennych wypłaconych mu w okresie trzech miesięcy poprzedzających wolne.