Pracownik, który ulegnie wypadkowi przy pracy, może liczyć na zasiłek chorobowy płatny z ubezpieczenia wypadkowego. Wysokość i warunki jego przyznania są korzystniejsze niż zasiłku z ubezpieczenia chorobowego. Zdarza się jednak, że z podjęciem tej wypłaty trzeba poczekać na zakończenie postępowania w sprawie uznania zdarzenia za wypadek przy pracy. Alternatywą jest wówczas podjęcie jej na ogólnych zasadach, z ubezpieczenia chorobowego. Po rozstrzygnięciu sprawy trzeba wtedy przeliczyć świadczenie.

- Pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim związanym z wypadkiem przy pracy. Wiemy, że do czasu wypłaty wynagrodzeń nie uda się zakończyć postępowania w sprawie uznania tego zdarzenia za wypadek przy pracy. Nie podejmiemy więc wypłaty zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego. Czy w takiej sytuacji mamy wstrzymać się z wypłatą świadczenia? – pyta czytelnik.

Nie.

Jeżeli postępowanie wyjaśniające w sprawie uznania zdarzenia za wypadek przy pracy przeciąga się, należy ustalić pracownikowi uprawnienia do wynagrodzenia chorobowego na podstawie art. 92 kodeksu pracy, a następnie zasiłku chorobowego z ubezpieczenia chorobowego. Późniejsze uznanie zdarzenia za wypadek przy pracy wiąże się z koniecznością wypłacenia pracownikowi odpowiedniego wyrównania zasiłku chorobowego do wysokości 100 proc. podstawy wymiaru oraz sporządzenia i przekazania do ZUS korekt dokumentów rozliczeniowych.

Korzystniejsze zasady

Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego należy się ubezpieczonemu, którego niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową. Prawo do niego przysługuje niezależnie od okresu podlegania ubezpieczeniu wypadkowemu. Nie wymaga się zatem tzw. okresu wyczekiwania, czyli posiadania ubezpieczenia chorobowego trwającego co najmniej:

- 30 dni – w przypadku pracowników,

- 90 dni – w przypadku osób podlegających ubezpieczeniu chorobowemu dobrowolnie.

To warunek, od którego uzależnia się tylko zasiłek wypłacany z ubezpieczenia chorobowego. Mówi o nim ustawa z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn. DzU z 2014 r., poz. 159 ze zm., dalej: ustawa zasiłkowa).

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

Pracownik poszkodowany w wypadku przy pracy może więc nabyć prawo do zasiłku już od pierwszego dnia objęcia ubezpieczeniem wypadkowym. Ponadto nie nabywa wtedy prawa do wynagrodzenia, o którym mowa w art. 92 k.p., ale od razu do zasiłku. Ta zasada wynika z kolei z art. 8 ust. 2 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadku przy pracy i chorób zawodowych (tekst jedn. DzU z 2009 r. nr 167, poz. 1322, dalej: ustawa wypadkowa). Zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego przysługuje zatem nawet wtedy, gdy w danym roku kalendarzowym pracownik nie wykorzystał jeszcze wynagrodzenia chorobowego z kodeksu pracy płatnego przez pracodawcę, które przysługuje za pierwsze 14 lub 33 dni choroby w roku kalendarzowym (w zależności od wieku pracownika).

Przykład

Pan Bolesław (56 lat) z powodu wypadku przy pracy, któremu uległ 16 lutego 2015 r., jest niezdolny do pracy. Doniósł zwolnienie lekarskie na okres od 16 lutego do 29 marca 2015 r. Przed dniem wypadku otrzymał wynagrodzenie z art. 92 k.p. za pięć dni absencji w 2015 r. Mimo że w tym roku nie pobrał jeszcze wynagrodzenia chorobowego za 14 dni, od pierwszego dnia absencji spowodowanej wypadkiem przy pracy – tj. od 16 lutego – ma prawo do zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego. Okresu niezdolności do pracy z powodu wypadku przy pracy od 16 lutego do 29 marca 2015 r. nie wlicza się do 14 dni, o których mowa w art. 92 k.p.

Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego wypłaca się na podstawie zebranej dokumentacji związanej z tym zdarzeniem i sporządzonego przez płatnika protokołu powypadkowego.

Zbyt długie postępowanie

Nie zawsze pracodawca może czekać na zakończenie postępowania w sprawie uznania zdarzenia za wypadek przy pracy. Zdarza się bowiem, że z różnych przyczyn trwa ono bardzo długo, a pracownik czeka na wypłatę. Jeśli pracodawca w takich okolicznościach wypłaci poszkodowanemu wynagrodzenie chorobowe z art. 92 k.p., a potem okaże się, że zdarzenie zostało uznane za wypadek przy pracy, powinien je traktować tak jak zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego, a nie chorobowego.

Gdy płaci firma...

Jeśli pracodawca jest również płatnikiem zasiłków i wypłacił zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego, to po uznaniu wypadku przy pracy powinien je w pierwszej kolejności zakwalifikować jako zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego, rozliczając go w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne. Jednocześnie konieczne jest, aby:

- wyrównał wcześniej wypłacone świadczenia uznane obecnie za zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego do stawki liczonej od 100 proc. podstawy wymiaru,

- wypłacił zasiłek chorobowy za okres niezdolności do pracy przypadającej w okresie wyczekiwania – jeśli niezdolność powstała przed upływem 30 dni ubezpieczenia.

Takie uznanie zdarzenia za wypadek przy pracy i wypłata poszkodowanemu odpowiedniego wyrównania świadczeń chorobowych wiąże się też z koniecznością sporządzenia przez płatnika składek i przekazania do ZUS stosownych korekt dokumentów rozliczeniowych.

...lub płatnikiem jest ZUS

Również pracodawca, który nie jest zobowiązany do wypłaty zasiłków, wypłaci podwładnemu wynagrodzenie chorobowe za okres, kiedy należał mu się – co się okazało z opóźnieniem – zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego, kwalifikując tę wypłatę jako zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego. Powinien go rozliczyć w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne.

W tej sytuacji pracodawca musi złożyć dokumenty rozliczeniowe korygujące, a ZUS oblicza pełną kwotę należnego zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego. W razie gdy kwota wypłacona pracownikowi przez zakład jest:

- niższa niż należna – wypłacone wynagrodzenie uznaje się za zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego; płatnik może je rozliczyć w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne, a ZUS dokona wypłaty różnicy między kwotą należną a wypłaconą przez pracodawcę,

- równa kwocie należnej – wypłacone wynagrodzenie jest traktowane jak zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego i można je w całości rozliczyć w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne,

- wyższa niż należna – wypłacone świadczenie uznaje się za zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego tylko do wysokości faktycznie przysługującej kwoty; płatnik może je rozliczyć w ciężar składek tylko do tej wysokości.