Zmienione zasady stosowania tablic średniego dalszego trwania życia mają zastosowanie wyłącznie do emerytur przysługujących z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego. Dotyczy to zarówno świadczeń przyznawanych po osiągnięciu tego wieku osobom urodzonym:

- po 31 grudnia 1948 r.,

- przed 1 stycznia 1949 r., obliczanych na nowych zasadach w przypadku kontynuowania ubezpieczeń oraz wystąpienia z wnioskiem po 31 grudnia 2008 r.

Nie to świadczenie

Znowelizowane przepisy nie dotyczą natomiast wszystkich świadczeń przysługujących przed ukończeniem powszechnego wieku emerytalnego. Nie mogą więc z nich skorzystać osoby ubiegające się o:

- wcześniejszą emeryturę na podstawie art. 184 ustawy emerytalnej,

- emeryturę częściową,

- emeryturę pomostową,

- nauczycielskie świadczenia kompensacyjne.

Bez straty na świadczeniu

Pani Anna ukończyła powszechny wiek emerytalny 60 lat pod koniec kwietnia 2011 r. Z wnioskiem o przyznanie z tego tytułu emerytury wystąpiła jednak dopiero na początku maja 2015 r., po ukończeniu 64 lat i rozwiązaniu stosunku pracy z końcem kwietnia br. W 1999 r. nie przystąpiła do otwartego funduszu emerytalnego. Kwota składek i kapitału początkowego (z uwzględnieniem ich waloryzacji) zewidencjonowanych na jej koncie w ZUS na koniec kwietnia 2015 r. wyniosła łącznie 450 325,40 zł. Gdyby do obliczenia emerytury ZUS zastosował średnie dalsze trwanie życia właściwe dla wieku zgłoszenia wniosku o emeryturę (64 lata) wynikające z tablicy obowiązującej w dniu zgłoszenia tego wniosku (226,2 miesiąca), wysokość emerytury wyniosłaby 1990,83 zł (450 325,40 zł : 226,2). Jednak w związku z wejściem w życie nowelizacji z 5 marca 2015 r. do obliczenia emerytury ZUS uwzględnił korzystniejszą wartość średniego dalszego trwania życia wynikającą z tablicy obowiązującej w dniu osiągnięcia przez ubezpieczoną powszechnego wieku emerytalnego (217 miesięcy). Pozwoliło to kobiecie uzyskać wyższą emeryturę w wysokości 2075,23 zł (450 325,40 zł : 217).

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ

Czekanie na niekorzyść

Pan Bogdan już w czerwcu 2013 r. ukończył 60 lat wymagane do przyznania emerytury pomostowej. Z wnioskiem o to świadczenie zamierza wystąpić w czerwcu 2015 r. po ukończeniu 62 lat i rozwiązaniu stosunku pracy. Korzystniejsze byłoby dla niego, gdyby przy obliczaniu tej emerytury ZUS zastosował średnie dalsze trwanie życia właściwe dla wieku 60 lat wynikające z tablicy trwania życia obowiązującej w dniu osiągnięcia tego wieku (wynoszące 255,2 miesiąca). Nie będzie to jednak możliwe, ponieważ przyznawana emerytura przysługuje z tytułu ukończenia obniżonego wieku emerytalnego. W związku z tym ZUS przyjmie do jego obliczenia średnie dalsze trwanie życia właściwe dla wieku 60 lat wynikające z tablicy trwania życia obowiązującej od 1 kwietnia 2015 r. (wynoszące 261,4 miesiąca).

Prawo do przeliczenia

Na nowych regulacjach skorzystają nie tylko osoby, które dopiero ubiegają się o przyznanie emerytury lub mają taki zamiar, ale również obecni emeryci, którzy przeszli na to świadczenie jakiś czas po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego. Obliczając emeryturę, ZUS uwzględnił im średnie dalsze trwanie życia wynikające z tablicy obowiązującej w dniu zgłoszenia wniosku o to świadczenie. Teraz mogą wystąpić o jego przeliczenie, wnosząc o zastosowanie tablicy z dnia osiągnięcia wieku emerytalnego. Będzie to dla nich korzystne ze względu na wspomniany nieustanny wzrost średniego dalszego trwania życia w ciągu kolejnych lat. Pozostaje jedynie kwestia wysokości podwyżki, która zależy głównie od tego, ile czasu upłynęło od dnia osiągnięcia wieku emerytalnego do dnia zgłoszenia wniosku o emeryturę. Im więcej, tym zwiększenie świadczenia będzie wyższe.

Wsteczna podwyżka

Pani Grażyna (urodzona 2 stycznia 1949 r.) powszechny wiek emerytalny (60 lat) osiągnęła na początku stycznia 2009 r., ale nadal pracowała. Z wnioskiem o przyznanie emerytury wystąpiła dopiero w połowie stycznia 2015 r., po tym jak z końcem 2014 r. rozwiązała stosunek pracy. Kwota składek i kapitału początkowego zewidencjonowanych na jej koncie w ZUS (z uwzględnieniem ich waloryzacji) wyniosła 510 230,56 zł. Obliczając emeryturę, ZUS przyjął średnie dalsze trwanie życia dla wieku 66 lat wynikające z tablicy obowiązującej w dniu zgłoszenia wniosku o emeryturę (205 miesięcy). Wyliczona kwota świadczenia wyniosła 2488,93 zł (510 230,56 zł : 205). Po zmianie przepisów kobieta może zgłosić wniosek o ponowne obliczenie emerytury z zastosowaniem średniego dalszego trwania życia właściwego dla wieku 66 lat, ale wynikającego z tablicy obowiązującej w dniu ukończenia przez nią powszechnego wieku emerytalnego. Zgodnie z tablicą ogłoszoną w marcu 2008 r. wartość ta wynosi 194,5 miesiąca, a więc jest dla niej korzystniejsza. Emerytura obliczona przy zastosowaniu tej wartości wyniesie 2623,29 zł (510 230,56 zł : 194,5). Będzie więc wyższa od dotychczasowej kwoty świadczenia o 134,36 zł.

Podstawa prawna: art. 25–26 oraz art. 53 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. DzU z 2013 r., poz. 1440 ze zm.)

Podstawa prawna: art. 1 pkt 1, art. 2 i art. 4 ustawy z 5 marca 2015 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (DzU z 2015 r., poz. 552)

Wskazana cierpliwość

Na załatwienie wniosku o przeliczenie emerytury trzeba trochę poczekać. ZUS ma bowiem 60 dni na wydanie w tej sprawie decyzji, licząc od wyjaśnienia ostatniej niezbędnej okoliczności. Po jej wydaniu można już czekać na wyrównanie. Będzie przysługiwało od miesiąca zgłoszenia wniosku o przeliczenie, nie wcześniej oczywiście niż od dnia wejścia w życie nowych regulacji.

Z wnioskiem w tej sprawie nie powinni występować wcześniejsi emeryci, a także osoby, które przeszły na pomostówkę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Tak samo bowiem jak przy pierwszorazowym obliczeniu emerytury nowe zasady stosowania tablic trwania życia mają zastosowanie wyłącznie do emerytur przyznanych z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego. I tylko te emerytury można przeliczyć.