Rolnik – biznesmen, który chce kontynuować ubezpieczenia w kasie rolniczej, do 31 maja powinien dostarczyć do KRUS swoje oświadczenie lub zaświadczenie z urzędu skarbowego o zeszłorocznym podatku od dochodów z firmy. W tym roku ostatni dzień ustawowego terminu przypada na niedzielę, dlatego czas na zgłoszenie się do Kasy automatycznie przesuwa się na pierwszy roboczy dzień – czyli poniedziałek 1 czerwca.

Rolnicze przywileje

Co do zasady osoba, która jednocześnie prowadzi pozarolniczą działalność i jest właścicielem gospodarstwa rolnego, podlega obowiązkowym ubezpieczeniom w ZUS. Powszechne ubezpieczenie ma bowiem pierwszeństwo przed rolniczym.

Jednak ci, którzy najpierw pracowali na roli, a dopiero później zdecydowali się wypróbować swe siły także w biznesie, są w uprzywilejowanej sytuacji. Jeśli podjęli go po co najmniej trzech latach opłacania obowiązkowych składek do KRUS, nie muszą przenosić się z ubezpieczeniami do systemu powszechnego. Dotyczy to jednak wyłącznie osób rozpoczynających pozarolniczą działalność gospodarczą. Z tej możliwości nie skorzystają ani wspólnicy spółek prawa handlowego, ani osoby wykonujące wolny zawód.

Nowy przedsiębiorca, który zdecyduje się pozostać w KRUS, musi poinformować o tym Kasę. Po dochowaniu pierwszorazowych formalności ma coroczny obowiązek potwierdzania wysokości należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z prowadzonej pozarolniczej działalności w terminie do końca maja.

Zmiana statusu

Próg należnego podatku dochodowego od przychodów z prowadzonej działalności pozarolniczej za 2014 r. wynosi 3166 zł (obwieszczenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 14 kwietnia 2014 r.; MP poz. 320). Aby zachować prawo do pozostania w KRUS-owskich ubezpieczeniach, przedsiębiorca nie może przekroczyć tego limitu. W przeciwnym wypadku od 2 czerwca 2015 r. będzie musiał się przenieść z obowiązkowymi ubezpieczeniami do ZUS. A to oznacza dużo wyższy koszt miesięcznych składek.

Tak samo będzie, gdy rolnik w terminie nie przedłoży oświadczenia ani zaświadczenia o wysokości należnego podatku z biznesu. Co prawda przepisy przewidują możliwość ubiegania się o przywrócenie terminu do złożenia zaświadczenia albo oświadczenia o należnym podatku, jednak zapominalski nie ma co liczyć na przychylność KRUS. Przywrócenie terminu przewidziane jest dla osób, które nie dotrzymały terminu ze względu na różne wypadki losowe, np. pobyt w szpitalu.

Dopuszczone preferencje

Autopromocja
CYFROWA.RP.PL

Jak cyfrowa rewolucja wpływa na biznes i życie codzienne

CZYTAJ WIĘCEJ

Wykluczony z KRUS będzie musiał zgłosić się do ubezpieczenia w ZUS z biznesu. Gdy przedsiębiorcą jest krótko, będzie mógł jednak skorzystać z możliwości opłacania składek społecznych na preferencyjnych zasadach, tj. od 30 proc. minimalnego wynagrodzenia. Ulga składkowa przysługiwać mu przy tym będzie na ogólnych zasadach – czyli nie dłużej niż do upływu pierwszych 24 miesięcy prowadzenia działalności. Do tego ulgowego okresu dolicza się jednak ten, podczas którego przedsiębiorca nie płacił składek na ZUS, bo podlegał ubezpieczeniom rolniczym.

Do końca czerwca można wrócić do KRUS

Od 1 stycznia 2015 r. obowiązują znowelizowane przepisy, które pozwalają rolnikom dorabiać niewielkie kwoty na zlecenie lub w roli członków rad nadzorczych bez ryzyka wyłączenia z KRUS-owskich ubezpieczeń. Jest to możliwe, gdy zarobki z tej pracy nie przekroczą w rozliczeniu miesięcznym połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zatem w 2015 r. rolnik może dorobić maksymalnie 875 zł. Decydująca jest przy tym wysokość zarobków z cywilnego kontraktu w przeliczeniu na liczbę miesięcy trwania umowy.

Co istotne, ta zasada działa wstecz. Nowelizacja wprowadziła bowiem korzystny dla rolników mechanizm przywracania do ubezpieczenia w KRUS. Może z niego skorzystać osoba, którą w przeszłości, nawet bardzo odległej, wyłączono z rolniczego ubezpieczenia z powodu zawarcia choćby jednorazowego odpłatnego i oskładkowanego w ZUS zlecenia. Oczywiście pod warunkiem, że jej miesięczne zarobki nie przekraczały połowy obowiązującej wtedy minimalnej płacy. Taki rolnik/domownik bezpośrednio przed dniem rozpoczęcia wykonywania umowy cywilnej musiał jednak podlegać ubezpieczeniu społecznemu w KRUS w pełnym zakresie z mocy ustawy (czyli prowadzić działalność rolniczą w gospodarstwie powyżej 1 ha przeliczeniowego lub dział specjalny produkcji rolnej). Z wnioskiem o przywrócenie rolniczego ubezpieczenia trzeba się jednak pospieszyć. Ostateczny termin na jego złożenie to 30 czerwca 2015 r.