Bartosz Matusik Ewelina Jaworska

W styczniu zmieniły się zasady odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne od zawartych umów zlecenia. Nowelizacja przepisów ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych wprowadza obowiązek, aby w danym okresie rozliczeniowym z tytułu wykonywania umów-zleceń opłacone zostały składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od kwoty równej co najmniej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę.

Ważna suma zarobków...

W przypadku osoby zatrudnionej na podstawie kilku umów-zleceń mogą się pojawić wątpliwości co do określenia podstawy wymiaru składek. Ustalenia wymaga przede wszystkim, czy kilka umów-zleceń zawartych w danym miesiącu jedna po drugiej, a więc „nienachodzących" na siebie czasowo, należy traktować jako osobne i każdą z nich obowiązkowo oskładkować, czy może zsumować przychody ze wszystkich kontraktów na koniec miesiąca i przyrównać do kwoty równej stawce minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Jeśli zleceniobiorca w jednym miesiącu wykonywał dwie lub więcej umów-zleceń, to ustalenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne uzależnione będzie od kwot, na jakie te umowy zostały zawarte. Bez znaczenia dla ustalenia podstawy wymiaru składek pozostaje fakt, czy wykonywane zlecenia zawierano jedno po drugim, czy „nakładały się" na siebie czasowo (były wykonywane równocześnie).

W przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy-zlecenia, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, a więc suma kwot faktycznie wypłaconych w danym okresie rozliczeniowym.

Przykład

Zleceniobiorca w jednym miesiącu wykonywał trzy umowy zlecenia. Każda opiewała na 1000 zł. W tej sytuacji obowiązkowo podlega ubezpieczeniu z dwóch wcześniej zawartych umów, gdyż po zsumowaniu stawek wynagrodzenia w nich określonych uzyskamy kwotę wyższą niż równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2016 r. – 1850 zł brutto).

Przykład

Zleceniobiorca wykonuje dwie umowy-zlecenia. Każda opiewała na 1500 zł. Obowiązkowo podlega ubezpieczeniom z obydwu umów. Żadna z nich nie daje bowiem podstawy wymiaru składek w wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Przykład ten wskazuje na niejasności w ustalaniu podstawy wymiaru składek w przypadku wykonywania dwóch umów-zleceń na kwoty niższe niż wartość minimalnego wynagrodzenia. Ustawodawca nie wskazuje jednoznacznie, czy należy oskładkować każdą z nich w pełnej wysokości, czy też drugą umowę oskładkować jedynie w części będącej różnicą między kwotą minimalnego wynagrodzenia za pracę a kwotą wynagrodzenia wypłaconego z tytułu zawarcia pierwszej oskładkowanej umowy. Należy jednak przyjąć, że celem przepisów jest naliczanie składek od pełnej wartości wynagrodzenia z umów, które stanowią tytuł do ubezpieczenia.

...a nie okres trwania

Jak natomiast wygląda sytuacja w przypadku zawarcia dwóch umów-zleceń w miesiącu, które częściowo pokrywają się ze sobą w czasie? Przepisy nowelizujące nie uzależniają podstawy naliczania składek od długości trwania umowy w danym miesiącu kalendarzowym ani od tego, czy ubezpieczony zawarł kilka umów, których czas wykonywania się pokrywa. W przypadku osób wykonujących umowę-zlecenie, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, a więc suma kwot faktycznie wypłaconych w danym okresie rozliczeniowym (tu: miesiącu kalendarzowym). Aby zatem ustalić podstawę wymiaru składek z tytułu wykonywania umów-zleceń, należy zsumować kwoty faktycznie wypłacone zleceniobiorcy w danym okresie rozliczeniowym z każdego wykonanego zlecenia. Jeśli suma wypłat z umowy, która została zawarta najwcześniej, przekracza kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę, składki na ubezpieczenia społeczne są obowiązkowe wyłącznie od przychodu z tej wcześniejszej umowy.

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ

Przykład

Zleceniobiorca w lutym jest zatrudniony na podstawie dwóch umów-zleceń. Pierwsza została zawarta od 1. dnia miesiąca na kilka miesięcy, a druga od 15 do 29 lutego. Ustalając podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne za ten miesiąc, należy mieć na uwadze kwoty faktycznie wypłacone zleceniobiorcy z tytułu obydwu umów. Jeśli z wcześniej zawartego kontraktu zleceniobiorca otrzyma co najmniej 1850 zł brutto, tylko on będzie stanowił tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych w lutym. Jeśli zarobek z tej umowy będzie niższy, trzeba będzie oskładkować przychody z obydwu umów.

Przykład

Pierwszą umowę zleceniobiorca wykonuje za 1000 zł, a drugą – za 500 zł. W tym przypadku ubezpieczenia społeczne są dla niego obowiązkowe z obydwu umów. Gdyby pierwsza przyniosła przychód w wysokości np. 2000 zł (i takie wynagrodzenie zostałoby faktycznie wypłacone zleceniobiorcy w danym miesiącu), a druga zarobek w kwocie 500 zł, to zleceniobiorca podlegałby obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym tylko z pierwszego kontraktu.

Skoro u osób wykonujących umowę-zlecenie podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne za dany miesiąc kalendarzowy stanowi przychód – a więc suma kwot faktycznie wypłaconych w tym miesiącu – to ustalając podstawę składek z tytułu wykonywania umów-zleceń, należy zsumować kwoty faktycznie wypłacone zleceniobiorcy w danym miesiącu kalendarzowym z każdego wykonanego zlecenia. Ta zasada obowiązuje także w przypadku, gdy w danym miesiącu zleceniodawca zawarł kilka umów zlecenia, których terminy wykonania pokrywały się ze sobą.

—Bartosz Matusik jest doradcą podatkowym w DLA Piper

—Ewelina Jaworska jest prawnikiem w DLA Piper