Rz: Czy ZUS przed wydaniem decyzji o odpowiedzialności członka zarządu spółki kapitałowej bada przesłanki jego odpowiedzialności? Kto decyduje, czy członek zarządu w odpowiednim terminie np. wystąpił z wnioskiem o ogłoszenie upadłości spółki?

Andrzej Radzisław: Tak. Do zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne na podstawie art. 30 i 31 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, zastosowanie mają przepisy ustawy ordynacji podatkowej dotyczące odpowiedzialności osób trzecich za zobowiązania podatkowe. Z art. 116 tej ustawy wynika, że odpowiedzialność ta dotyczy członków zarządu spółki z o.o., jak również spółki akcyjnej, a także tych spółek w organizacji. Jednocześnie art. 116 § 1 ordynacji mówi, że odpowiedzialność ta wystąpi, gdy egzekucja z majątku spółki okazała się w całości lub w części bezskuteczna.

Jednocześnie członek zarządu uwolni się od odpowiedzialności za powstałe zadłużenie, gdy wykaże, że:

1) we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub w tym czasie zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne w rozumieniu ustawy z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, bądź też zatwierdzono układ w postępowaniu o zatwierdzenie układu, o którym mowa w tej ustawie, albo że

2) niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości nastąpiło bez jego winy.

Podstawą odpowiedzialności jest całkowita lub częściowa bezskuteczność egzekucji z majątku spółki.

ZUS wydając decyzję powinien więc analizować wskazane przesłanki, biorąc pod uwagę okoliczności danej sprawy, jak również badać, czy nie zachodziły przesłanki wyłączające tę odpowiedzialność.

Przesłanką zwalniającą członka zarządu z odpowiedzialności za zaległości w ZUS jest także wskazanie mienia spółki, z którego egzekucja umożliwi zaspokojenie tych zaległości w znacznej części.

Na co zwrócić uwagę po otrzymaniu decyzji ZUS? Czy istnieją sytuacje, które taką decyzję pozwalają podważyć?

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

Odpowiedzialność członków zarządu obejmuje zaległości z tytułu zobowiązań, których termin płatności upływał w czasie pełnienia przez nich obowiązków członka zarządu.

Dodatkowo przesłanka w postaci bezskuteczności egzekucji musi być spełniona przed dniem wydania decyzji przez ZUS o odpowiedzialności; jest to warunek odpowiedzialności członka zarządu. Członek zarządu powinien więc sprawdzić, jakiego zakresu dotyczy zadłużenie, którego chce od niego dochodzić ZUS, a także, czy nie doszło do przedawnienia tych należności.

ZUS nie może wydać decyzji o odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej, jeżeli od końca roku kalendarzowego, w którym powstała zaległość podatkowa, upłynęło 5 lat.

Czy ZUS ściąga dług od wszystkich osób pełniących funkcje w zarządzie, czy może dochodzić całości zaległości od jednego z nich?

Odpowiedzialność członków zarządu za zaległości spółek w zakresie składek ma charakter solidarny i dotyczy całego majątku tych osób. ZUS po wydaniu jednej prawomocnej decyzji obejmującej wszystkich członków zarządu lub kilku kolejnych prawomocnych decyzji obejmujących łącznie wszystkich członków zarządu, przenoszących na te osoby odpowiedzialność za zaległości, może dochodzić zadłużenia w całości lub w części od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna. Natomiast uregulowanie całości zadłużenia przez jednego z dłużników (członka zarządu) spowoduje, że ZUS od pozostałych dłużników nie będzie już dochodził należności. Natomiast dłużnik, który spłacił zadłużenie, na podstawie art. 376 kodeksu cywilnego będzie miał regres w stosunku do pozostałych dłużników.

—not. j.kal.