To coroczny obowiązek płatników zatrudniających pracowników w trudnych warunkach, za których płacili składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (dalej FEP). Formularz ZSWA składają w ZUS w celu udokumentowania okresów wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w rozumieniu ustawy o emeryturach pomostowych.

5000 zł grzywny

Formularz trzeba złożyć do ZUS do 31 marca. Co prawda organ rentowy nie nałoży na płatnika grzywny za samo nieterminowe przekazanie ZSWA, ale już za uporczywe niewywiązywanie się z tego obowiązku tak. Grzywnę w wysokości do 5 tys. zł przewiduje art. 98 ust. 3 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. DzU z 2016 r., poz. 963 ze zm.). Jeśli płatnik nie przekazuje ZSWA, czyli dokumentu zgłoszeniowego, popełnia wykroczenie, o którym mowa w tym przepisie.

Oddzielny plik

Dokument ZSWA płatnicy przekazują w takiej samej formie, jaka ich obowiązuje przy dostarczaniu do ZUS innych dokumentów zgłoszeniowych. Oznacza to, że z papierowej wersji mogą skorzystać tylko ci płatnicy, którzy rozliczają składki nie więcej niż za 5 ubezpieczonych. Wszyscy, którzy zatrudniają więcej osób, muszą wysłać elektroniczne zgłoszenie o pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.

Pamiętać przy tym trzeba, że nie można wysłać tego zgłoszenia w jednym dokumencie z innymi – np. przy okazji składania miesięcznej dokumentacji rozliczeniowej. Zawsze zgłoszenie ZSWA należy przekazywać samodzielnie – jako jeden dokument lub więcej informacji ZUS ZSWA o różnych identyfikatorach w jednym zestawie.

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby jedną wysyłką przekazać i indywidualne zgłoszenia za pracownika ubiegającego się o pomostówkę, i zestawienie zbiorcze za pozostałych podwładnych.

Okresy uwzględniane

Na formularzu ZSWA mają się znaleźć informacje dotyczące tylko tych pracowników, za których płatnik miał obowiązek opłacać składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP).

Pracowników, którzy nie znaleźli się w zakładowym wykazie osób pracujących w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze i tym samym szef nie odprowadzał za nich w 2016 r. składek na FEP, nie należy uwzględniać w zestawieniu. Dotyczy to także tych osób, które domagając się umieszczenia na takiej liście uzyskali pozytywną dla nich decyzję inspektora pracy potwierdzającą taką kwalifikację ich zajęć. Obowiązuje zasada – jeśli płatnik nie opłacał za daną osobę składki na FEP, nie należy jej uwzględniać w zestawieniu.

W zgłoszeniu ZSWA wykazuje się jednak tylko te okresy, za które faktycznie została opłacona składka na FEP. Oczywiście jeśli firma nie odwołała się do sądu od niekorzystnej dla niej decyzji inspektora i dobrowolnie wykonała ją (wpisanie na listę), a w ślad za tym zaczęła odprowadzać za podwładnego składki, to należy go uwzględnić w zestawieniu. Żadnego okresu, za który płatnik prawidłowo opłacił składkę na FEP, nie należy wyłączać ze stażu pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, wykazywanych w formularzu ZUS ZSWA. Trzeba w nim wpisać każdą pracę szczególną, za czas której opłacono składkę na FEP, choćby trwała jeden dzień.