Rok 2021 dla wielu gmin oraz powiązanych z nimi przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych jest rokiem specyficznym. Specyfika ta wynika z faktu, iż w znacznej części gmin w tym roku końca dobiega okres, na jaki zatwierdzone zostały taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Wiąże się to z koniecznością opracowania przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne nowych taryf i przedłożenia ich do zatwierdzenia organom regulacyjnym. Warto bowiem przypomnieć, iż obowiązek taki wynika z art. 24b ust. 2 ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (dalej zwanej w skrócie: „ustawa zzw").