Rada Miejska Grudziądza uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Warszawskiej. W jednym z punków określiła, że „udział powierzchni zabudowy w powierzchni działki budowlanej nie może przekroczyć 40 proc.".

Uchwałę unieważnił wojewoda kujawsko-pomorski. Zgodnie z § 4 pkt 6 rozporządzenia w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ustalenia te powinny zawierać w szczególności określenie linii zabudowy, wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki lub terenu, w tym udziału powierzchni biologicznie czynnej, a także gabarytów i wysokości projektowanej zabudowy oraz geometrii dachu.

W ocenie wojewody doszło do naruszenia obowiązujących zasad sporządzania miejscowego planu, co uzasadnia stwierdzenie nieważności planu w części zawierający zapis dotyczący maksymalnej powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki.

rozstrzygnięcie wojewody: 117/2015