Obowiązujące od lutego tego roku zmiany w [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=295707]ustawie z 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jedn. DzU z 2009 r. nr 1, poz. 7)[/link] przyniosła [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=296887]nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia z 19 grudnia 2008 r. (DzU z 2009 r. nr 6, poz. 33)[/link]. Dotyczą zasad współpracy urzędów.

Gmina, w której mieszka dłużnik alimentacyjny, informuje o potrzebie jego aktywizacji bezpośrednio powiatowy urząd pracy.

Zgodnie z przepisami obowiązującymi od października zeszłego roku gmina zwracała się bowiem o podjęcie takich działań do starosty (któremu podlegają urzędy pracy). Upraszcza to procedurę, szczególnie że gminy nie muszą już wskazywać właściwych dla dłużnika form aktywizacji, w tym występować o skierowanie do robót publicznych (wykreślono art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy).

To do urzędu pracy będzie należało zastosowanie wobec niego wszelkich możliwych i adekwatnych form aktywizacji zawodowej. Jednocześnie, zgodnie z art. 5 ust. 4 ustawy, starosta (a w praktyce urząd pracy) będzie musiał informować gminę, w której mieszka dłużnik, o tym, że nie chce się on zarejestrować w urzędzie pracy i że nie poddaje się aktywizacji zawodowej.

Nowością jest to, że [b]gmina dłużnika będzie musiała przekazywać informacje do urzędu pracy o utracie statusu dłużnika alimentacyjnego lub ustaniu potrzeby jego aktywizacji.

Dłużnikowi alimentacyjnemu, podobnie jak dotychczas, będzie grozić utrata prawa jazdy.[/b] W jakich sytuacjach? Gdy uniemożliwi przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego, odmówi złożenia oświadczenia majątkowego, zarejestrowania się jako bezrobotny albo poszukujący pracy lub odmówi podjęcia pracy bez uzasadnionej przyczyny.

Co więcej, [b]utrata prawa jazdy grozi teraz także wtedy, gdy dłużnik odmówi udziału w szkoleniu lub stażu, które wiążą się z wypłacaniem ich uczestnikom pieniędzy[/b] (np. w formie stypendium).

Na wniosek gminy starosta zwróci prawo jazdy, gdy dłużnik umożliwi przeprowadzenie wywiadu, złoży oświadczenie, zarejestruje się lub podejmie pracę albo inną formę aktywizacji zawodowej zaproponowaną przez urząd pracy.