Najwyższa Izba Kontroli postuluje opracowanie i wdrożenie przez ministra pracy i polityki społecznej rządowego programu ustalającego zasady finansowania budowy nowych placówek.

To skutek kontroli dotyczącej kierowania ludzi do domów pomocy społecznej i finansowania ich pobytu przez organy samorządu terytorialnego (na tle [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=328904]ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, DzU z 2009 r. nr 175, poz. 1362[/link]). Ocena wypadła pozytywnie. NIK skrytykował jednak działalność gmin na rzecz rozwoju własnego systemu usług opiekuńczych oraz działalność powiatów w zakresie tworzenia bazy domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym. Nie motywuje do tego obowiązujący system finansowania pobytu w tych placówkach. Powiaty zaś ograniczają swoją działalność do administrowania już istniejącymi domami. Zdarzają się także przypadki likwidacji miejsc lub całych placówek.

Podjęcia działań w tym zakresie przez rząd domaga się także zastępca rzecznika praw obywatelskich.