Rada Gminy Stoszowice złożyła do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie konstytucyjności zasad zatrudniania nauczycieli. Wnioskodawcy zwracali uwagę, że samorząd ma obowiązek prowadzenia szkół samodzielnie lub zlecając to zadanie innym podmiotom. Z tym że jeśli organem prowadzącym szkołę jest samorząd, to przy zatrudnianiu nauczycieli trzeba stosować zasady wynikające z Karty nauczyciela. Jeśli zaś podmiotem prowadzącym jest ktoś inny, to stosuje je tylko w ograniczonym zakresie, co wpływa na obniżenie kosztów działania takich placówek. Wnioskodawcy dopatrywali się w tym nierównego traktowania podmiotów prowadzących szkoły i naruszenia swobody gminy w wykonywaniu zadań.

[b]Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 9 czerwca 2010 r. (sygn. K 29/07)[/b] nie znalazł podstaw do stwierdzenia niekonstytucyjności tych zasad.

Uznał, że [b]zobowiązanie gminy do stosowania przepisów Karty nauczyciela w zakresie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych placówkach oświatowych nie narusza konstytucji[/b].

Orzekł, że art. 1 pkt 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=86C49BEBE88DC89FFD5E6858ECADA9E3?id=182007]ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela[/link] w związku z art. 5 ust. 5 i art. 5a ust. 2 pkt 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=C6C17B09F85BAA945AC60CB3D9C3D653?id=175841]ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty[/link] jest zgodny z art. 16 ust. 2 i art. 166 ust. 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=5E881B7E2CAEA599C2DE452ECBC2EB06?id=77990]konstytucji[/link] i nie jest niezgodny z art. 32 w związku z art. 167 ust. 1 konstytucji.

Zdaniem TK [b]porównywanie sytuacji prawnej gmin oraz osób fizycznych i prawnych zakładających i prowadzących placówki oświatowe jest niemożliwe, gdyż nie są to podmioty podobne w rozumieniu art. 32 konstytucji.[/b]

Samodzielność gminy oznacza, że uczestniczy ona w sprawowaniu władzy publicznej w granicach przyznanej jej przez prawo i prawem chronionej samodzielności. Nie jest to jednak wartość absolutna i może podlegać pewnym ograniczeniom – jak np. te wynikające z Karty nauczyciela.

[ramka][b][link=http://blog.rp.pl/goracytemat/2010/06/10/zatrudnienie-zalezy-od-rodzaju-szkoly/]Skomentuj ten artykuł[/link][/b][/ramka]