Nieuzasadniona odmowa podjęcia zatrudnienia, przerwanie szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego uzasadnia odebranie prawa do świadczeń z pomocy społecznej. Takie rozwiązania wprowadza obowiązująca od 3 maja nowelizacja ustawy o pomocy społecznej.

– Dotychczas bezrobotni mogli kalkulować, czy podjęcie pracy im się opłaca. Bywa, że zrobią wszystko, aby nie podjąć legalnego zatrudnienia, bo więcej będą mieli z różnego rodzaju zasiłków i dorabiając – mówi Dariusz Strzelec z Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu.

Nie każda odmowa podjęcia zatrudnienia doprowadzi do utraty świadczeń. Zapomogi nie dostanie tylko osoba, która odrzuci odpowiednią dla niej pracę.

– Odpowiednia praca oznacza zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, które podlegają ubezpieczeniom społecznym i do wykonywania których bezrobotny ma wystarczające kwalifikacje, doświadczenie zawodowe lub może je wykonywać po uprzednim szkoleniu, a stan zdrowia mu na to pozwala – tłumaczy Magdalena Kosiec-Rykowska z Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej.

Świadczenia z opieki społecznej utracą z kolei osoby, które odmówiły zawarcia kontraktu socjalnego albo nie dotrzymują jego postanowień. Na środki nie mogą liczyć rodziny, które nie współpracują z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu swojej trudnej sytuacji życiowej. Zapomoga nie należy się też osobie, która odmówiła leczenia odwykowego.

Zmienią się zasady przyznawania zasiłku okresowego i zasiłku celowego. Osoba objęta kontraktem socjalnym pobierająca jeden z tych zasiłków może – po podjęciu zatrudnienia – nadal niezależnie od dochodu korzystać z pomocy, nie dłużej jednak niż dwa miesiące.

Jasna staje się kwestia odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych informacji przez ubiegającego się o pomoc w oświadczeniu o dochodach i stanie majątkowym. Za kłamstwo grozić będzie kara pozbawienia wolności do lat trzech. Oświadczenie składane jest bowiem pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych zeznań.

Wydłużony został okres korzystania z całodobowego pobytu w środowiskowym domu samopomocy. Nie może być jednorazowo dłuższy niż trzy miesiące z możliwością przedłużenia do sześciu miesięcy w uzasadnionych przypadkach. Do tej pory w domu samopomocy można było przebywać przez miesiąc, w wyjątkowych wypadkach przez kwartał.

Podstawa prawna: ustawa z 18 marca 2011 r. DzU nr 81, poz. 440

Autopromocja
CYFROWA.RP.PL

Jak cyfrowa rewolucja wpływa na biznes i życie codzienne

CZYTAJ WIĘCEJ

Zobacz więcej w serwisach:

» Samorząd » Świadczenia z gminy i powiatu » Pomoc społeczna

» Prawo dla Ciebie » Świadczenia » Zasiłki