Konrad P. założył hodowlę norki amerykańskiej w 2009 r. na podstawie decyzji powiatowego inspektora weterynarii. Był to czas gwałtownego rozwoju takich hodowli. Ale wkrótce norka zagroziła rodzimym gatunkom, wyniszczając zwłaszcza ptaki i niektóre ssaki.

Kontrola w hodowli stwierdziła, że ponad tysiąc norek trzymano w nieprzystosowanych budynkach, z dziurami umożliwiającymi ucieczki. Regionalny dyrektor ochrony środowiska nakazał wstrzymanie hodowli i jej likwidację w terminie 30 dni. Niedostateczne zabezpieczenie obiektów stwarza niebezpieczeństwo przedostania się zwierząt na zewnątrz – podkreślała decyzja utrzymana w mocy przez generalnego inspektora ochrony środowiska. W bezpośrednim sąsiedztwie hodowli znajduje się obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 – Nadnoteckie Łęgi. Żyją tu m.in. ptaki zaliczane do gatunków ginących i szczególnie chronionych. W dokumentacji planu ochrony tego obszaru wśród istniejących zagrożeń wymieniono m.in. norkę amerykańską. Jej dalsza hodowla na terenie graniczącym bezpośrednio z obszarami Natura 2000 może znacząco wpływać na ochronę ptaków. Art. 37 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, przewidujący wydanie nakazu natychmiastowego zaprzestania działalności w razie znacząco negatywnego wpływu na obszar Natura 2000, ma zastosowanie, gdy istnieje już samo prawdopodobieństwo takiego wpływu – stwierdził GIOŚ.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał jednak, że nie wyjaśniono wszystkich istotnych okoliczności, i uchylił decyzję. Dopiero orzekając powtórnie w wyniku wyroku kasacyjnego Naczelnego Sądu Administracyjnego, stwierdził, że istniały przesłanki zastosowania art. 37 ust. 1.

Zgodnie z tym przepisem nie trzeba mieć pewności negatywnego wpływu na obszar Natura 2000. Wystarczy prawdopodobieństwo. Wynika to z zasady przezorności, określonej w art. 174 pkt 2 traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.

NSA zgodził się z tą oceną i oddalił skargę kasacyjną. Konrad P. powoływał się w niej na brak dowodów, że prowadzona przez niego hodowla może znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000.

NSA uznał jednak, że GIOŚ zgromadził obszerną dokumentację pozwalającą na stwierdzenie potencjalnych zagrożeń, jakie stwarzają ucieczki norek z fermy.

Sędzia Andrzej Jurkiewicz przypomniał, że art. 37 ustawy o ochronie przyrody transponuje do polskiego prawa europejską dyrektywę siedliskową. Przed założeniem hodowli norki amerykańskiej w pobliżu obszaru Natura 2000 trzeba więc przeprowadzić ocenę oddziaływania na środowisko, uzyskać decyzję środowiskową i zezwolenie, o którym mowa w art. 34 i 35a ustawy o ochronie przyrody.

sygnatura akt: II OSK 2403/13