Kodeks postępowania administracyjnego w art. 107 zawiera elementy decyzji administracyjnej. W ostatnich latach przepis ten został zmodyfikowany i przeredagowany  poprzez określenie nowej treści pouczenia zawartego w decyzji, w stosunku do której może być wniesione powództwo do sądu powszechnego, sprzeciw od decyzji lub skarga do sądu administracyjnego. Ponadto od 5 października 2021 r. decyzja może zostać podpisana tradycyjnie podpisem odręcznym oraz podpisem elektronicznym.

Czytelne i zrozumiałe