Strona może z odwołania skorzystać, gdy istnieje decyzja nieostateczna w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Ma to związek z zasadą dwuinstancyjności postępowania administracyjnego, zgodnie z którą sprawa administracyjna załatwiona decyzją administracyjną może być po wniesieniu odwołania ponownie rozpatrzona i rozstrzygnięta przez organ drugiej instancji. Skuteczność odwołania jest uzależniona od spełnienia kilku wymagań.

Wymogi formalne