Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, jako najistotniejszy akt planistyczny na terenie danej gminy i jednocześnie akt prawa miejscowego, służy przede wszystkim ustaleniu przeznaczenia terenu, określeniu sposobów zagospodarowania i warunków jego zabudowy, jak i rozmieszczeniu inwestycji celu publicznego. Bez wątpienia odgrywa także istotną rolę w kształtowaniu sposobu wykonywania prawa własności, wskazując jego granice.

Decyzja o warunkach zabudowy