Analizę pytania należy zapoczątkować odniesieniem się do przepisów ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jako że dotacje są udzielane w trybie tej ustawy. I tak, z art. 11 tej ustawy wynika, że organy administracji publicznej:

1) wspierają w sferze, o której mowa w art. 4, realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, prowadzące działalność statutową w danej dziedzinie;