Analizę pytania należy zacząć od przywołania przepisów ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) jako, że umowy dotacyjne są następstwem przeprowadzenia konkursów w trybach przewidzianych w tej ustawie. I tak, na uwagę zasługuje art. 4 ww. ustawy. Ustawodawca określił w nim tzw. zakres zadań publicznych. Wskazał, że - sfera zadań publicznych, o której mowa w art. 3 ust. 1 obejmuje m.in. zadania w zakresie: