Analizę pytania warto poprzedzić odniesieniem się do przepisów związanych z zaciąganiem zobowiązań przez jednostki samorządu terytorialnego. Chodzi o art. 89 i art. 90 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.). I tak, w art. 89 ust. 1 tej ustawy postanowiono, że j.s.t. mogą zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu j.s.t.;