Uchwałę w sprawie regulaminu przyznawania statuetki „Zasłużony dla Gminy” przyjęto w 2003 r. Nie był to odrębny dokument, lecz sprawozdanie z głosowania. Uchwała określała zasady powoływania i skład kapituły statuetki, którą uhonorowano w ciągu następnych lat kilkanaście osób, instytucji i stowarzyszeń. Sprawa odżyła po latach, gdy w 2021 r. rada gminy przedłożyła uchwałę wojewodzie w odpowiedzi na jego pismo. W styczniu 2022 r. wojewoda lubelski zaskarżył dokument do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie.

Główny zarzut wojewody koncentrował się na braku podstawy prawnej do podjęcia uchwały. Stwierdzenie nieważności uchwały oznacza, że nie obowiązywałaby już od momentu jej podjęcia. Dyskusyjny mógł się zatem stać wybór osób uhonorowanych statuetką, jak również sama jej forma.

Czytaj więcej

Mało znane sposoby obrony dóbr kultury

Wojewodzie udało się przekonać WSA, który nie zgodził się z argumentacją gminy, że do zaskarżonej uchwały nie ma zastosowania ustawa o odznakach.

– Tymi ostatnimi mogą być bowiem emblematy, godła, herby, jeżeli pełnią funkcję wyróżnienia za zasługi w działalności państwowej lub społecznej. Taką funkcję ma również statuetka – wyjaśniał motywy wyroku sędzia sprawozdawca Jerzy Drwal. – Także wtedy, gdy nie ma formy odrębnego dokumentu, ani nie została ogłoszona w trybie przewidzianym w ustawie o samorządzie gminnym. Zaskarżona uchwała nie ma jednak podstawy prawnej w przepisach ustawy o odznakach. Ani w przepisach ustawy o samorządzie gminnym, dotyczących promocji i zadań własnych gminy. Spowodowało to, że nie wiąże ona jej adresatów – dodał sędzia. Wyrok jest nieprawomocny.

Sygnatura akt: III SA/Lu 82/22