[b]Nie[/b]. Wskazane wyżej uregulowania uchwały stanowią sprzeczne z prawem powtórzenie zapisów ustawowych, a mianowicie art. 40 ust. 1 i 3 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=BB4391A20799B268BC0FC29D43E884DB?id=175872]ustawy o gospodarce nieruchomościami[/link].

Istotą aktu prawa miejscowego jest brak możliwości działania organu, który realizuje delegację ustawową, polegającego na powtarzaniu lub modyfikacji wiążących norm o charakterze powszechnie obowiązującym.

Taki pogląd znajduje swoje potwierdzenie w istniejącym orzecznictwie, czego przykładem może być [b]wyrok NSA z 14 października 1999 r[/b]., w którym czytamy, że uchwała organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego nie może regulować jeszcze raz tego, co zostało zawarte w obowiązującej ustawie. Taka uchwała, jako istotnie naruszająca prawo, jest nieważna [b](II SA/Wr 1179/90)[/b].

Ponadto powtórzenie zapisów ustawowych stanowi naruszenie § 137 rozporządzenia prezesa Rady Ministrów w sprawie zasad techniki prawodawczej, zgodnie z którym za niedopuszczalne należy uznać powtórzenie obowiązujących rozwiązań prawnych w innych aktach prawa.

Wniosek taki potwierdza również orzecznictwo sądów administracyjnych, m.in.[b] wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z 9 grudnia 2008 r. II SA/Bd 806/08.[/b]

W konsekwencji uznać należy, że przepisy uchwały rady gminy, które stanowią powtórzenie norm zawartych w powszechnie obowiązujących aktach prawa, są nieważne. Potwierdza to również lektura [b]uzasadnienia do rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody podlaskiego z 6 maja 2010 r. (NK. II. KK. 0911-82/2010)[/b].

[i]Podstawa prawna:

– § 137 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=EA9269C46609BA531EF2570DC6979EE3?id=166317]rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z 20 czerwca 2002 r. w sprawie zasad techniki prawodawczej (DzU nr 100, poz. 908 ze zm.)[/link][/i]