Istota problemu poruszonego w wyroku NSA sprowadza się do odpowiedzi na dwa pytania. Pierwsze dotyczy tego, czy można odmówić odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji o wynagrodzeniu osoby pełniącej funkcję publiczną, ze względu na ochronę danych osobowych. Drugie sprowadza się do ustalenia, czy obowiązek udostępnienia informacji publicznej istnieje nawet w przypadku, gdy jest ona powszechnie dostępna?

Na wstępie NSA słusznie zauważył, że organ ma obowiązek odpowiedzieć na każdy wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Nie ma przy tym znaczenia, czy informacji udzieli, czy też wnioskodawca spotka się z odmową.

Czytaj więcej

Obywatele mogą się dopytywać o pensje urzędników

Odpowiadając na pierwsze pytanie NSA stwierdził, że informacja o wynagrodzeniu osoby piastującej funkcję publiczną jest informacją publiczną. Skoro nawet imię i nazwisko takiej osoby jest informacją publiczną – a tak wynika np. z wyroku WSA w Gdańsku z 9 sierpnia 2017 r., II SAB/Gd 48/17 – to tym bardziej taką informacją są składniki wynagrodzenia tej osoby mające swoje pokrycie w majątku publicznym. Ponadto, mimo że organ samodzielnie dokonuje oceny zawnioskowanego żądania, nie może mu nadać innej treści, niż to wynika ze zgłoszonego przez stronę żądania.

Odpowiedź na drugie pytanie odnosi się do spornego w orzecznictwie zagadnienia. Część sądów stoi na stanowisku, że jeżeli informacja została umieszczona w BIP, to nie ma obowiązku jej udostępniania nawet na wniosek. Tak uznał m.in. WSA we Wrocławiu w wyroku z 23 września 2015 r., IV SAB/Wr 212/15, ale z tym poglądem jednak nie można się zgodzić. Strona powinna otrzymać odpowiedź na złożony wniosek z informacją, że jest ona dostępna w BIP, na co wskazuje wyrok WSA w Rzeszowie z 24 września 2019 r., II SAB/Rz 74/19.

Jeśli strona wnioskuje o informacje powszechnie dostępne, to organ powinien ją o tym powiadomić. Każdy brak ustosunkowania się organu powinien być traktowany jako przewlekłość, aktualizująca się po upływie 14 dni od złożenia wniosku.

Należy pozytywnie odnieść się do omawianego wyroku, ponieważ ujednolica coraz bardziej pożądany w obrocie prawnym stosunek do informacji publicznej.

—oprac. olat

Autor jest prawnikiem, Kancelaria Prawna Goldwin Wesołowski i wspólnicy spółka komandytowa

Autopromocja
Subskrybuj nielimitowany dostęp do wiedzy

Unikalna oferta

Tylko 5,90 zł/miesiąc


WYBIERAM