W sierpniu bieżącego roku pewien mężczyzna, powołując się na ustawę o dostępie do informacji publicznej, zwrócił się do burmistrza miasta i gminy o udzielenie mu informacji o wysokości wynagrodzenia zasadniczego wraz z dodatkami, premiami i nagrodami za rok 2012 kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz pozostałych osób, wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza.

Wnioskodawca stwierdził, że burmistrz może zastrzec usunięcie danych osobowych, za wyjątkiem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego urzędnika. Mężczyzna dodał, że chodzi mu o informacje zawarte w kartach wynagrodzeń, ze szczegółowym określeniem składników, w postaci skanów tych kart. Zażądał nadesłania informacji w formie elektronicznej e-mailem lub za pośrednictwem elektronicznej platformy ePUAP.

Burmistrz poinformował wnioskodawcę, że urząd miasta i gminy nie jest w posiadaniu kart wynagrodzeń dla kierowników jednostek organizacyjnych, gdyż ich nie wytwarza – dokumenty te znajdują się w macierzystych siedzibach tych jednostek. Urzędnik przedstawił mężczyźnie informację o wynagrodzeniu inspektora do spraw rolnictwa, leśnictwa i dróg, w postaci tabeli zawierającej dane o wynagrodzeniu zasadniczym, dodatku funkcyjnym, dodatku stażowym, umowie zlecenia, nagrodę roczną, nagrodę, nagrodę jubileuszową i wynagrodzeniu chorobowym. Burmistrz poinformował również o obejmującym wymienione składniki swoim wynagrodzeniu, jego zastępcy, skarbnika, sekretarza oraz inspektorów do spraw planowania przestrzennego, ochrony środowiska i inwestycji, dowodów osobistych czy działalności gospodarczej.

Mężczyzna postanowił skierować skargę do olszyńskiego sądu. Zaskarżył bezczynność burmistrza miasta i gminy, wnosząc o zobowiązanie go przez sąd do udzielenia informacji w terminie czternastu dni od daty doręczenia akt oraz zasądzenia kosztów postępowania. Zażądał również zmuszenia burmistrza do ukarania dyscyplinarnego pracownika winnego niezałatwienia sprawy w terminie.

W uzasadnieniu stwierdził, że urząd posiada informacje o zarobkach kierowników jednostek gminnych, gdyż jednostki te są podległe burmistrzowi, a on osobiście sprawdza oświadczenia majątkowe pracujących tam osób.

W odpowiedzi na skargę burmistrz, poza wcześniej przedstawioną argumentacją, dodał, iż dane o dochodach kierowników jednostek organizacyjnych zamieszczone są na stronie BIP urzędu miasta i gminy.

WSA w Olsztynie 3 grudnia 2013 roku zobowiązał burmistrza do rozpoznania wniosku, gdyż jego zdaniem wszelkie dane o wysokości wynagrodzenia kierowników jednostek organizacyjnych gminy informacje publiczne) burmistrz posiadał jako dysponent akt osobowych (nie oświadczeń majątkowych).

Sąd stwierdził, że organ administracji jest zwolniony z obowiązku udostępnienia informacji publicznej na wniosek tylko wtedy, gdy żądana informacja została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej. Zdaniem WSA, co prawda na stronie BIP znajdują się oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych miasta i gminy, jednak nie obejmują one wszystkich danych. Na stronie urzędu wykazano jedynie kwoty obejmujące całkowity dochód otrzymany z tytułu zatrudnienia, bez rozbicia na poszczególne jego składniki: wynagrodzenie zasadnicze, dodatki, premie i nagrody (II SAB/Ol 101/13).

Wyrok jest nieprawomocny. Przysługuje na niego skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Autopromocja
FIRMA.RP.PL

Sprawdzona, pogłębiona i kompleksowa wiedza dla MŚP

CZYTAJ WIĘCEJ