Tag:

Zaliczka i Zadatek

Powiązane

Umowy

Zaliczka od konsumenta może być udokumentowana fakturą

Nowa regulacja dotycząca braku obowiązku wystawiania faktur zaliczkowych, gdy sprzedaż nastąpiła w tym samym miesiącu co otrzymanie zaliczki nie dotyczy sprzedaży na rzecz konsumentów, czyli osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Zaliczka bez faktury

Podatnik nie musi już wystawiać faktur zaliczkowych, jeżeli otrzyma całość lub część zapłaty w tym samym miesiącu, w którym dokonał dostawy towarów lub wykonał usługę.

Zadatek nie może być równy całości ceny za usługę

Hotelarz nie zatrzyma całej kwoty za pobyt, traktując ją jako zadatek.

Zapłata zaliczki w niewłaściwej wysokości lub po terminie – co z odsetkami?

Podatnik powinien naliczyć odsetki od niewpłaconych zaliczek, do daty złożenia zeznania podatkowego (jeżeli zostało ono złożone w terminie).

Kontrahent może domagać się zwrotu zadatku od niedoszłego zbywcy nieruchomości

Spółka nie mogła przystąpić do definitywnej umowy ze zbywcą, ponieważ brak było współpracy z jego strony – nie dostarczył on potrzebnej dokumentacji. Na uprawnienie do żądania zwrotu zadatku nie ma wpływu to, że nieruchomość miała docelowo służyć celowi publicznemu w zakresie oświaty.