Wchodzi w życie nowe rozporządzenie prezesa Rady Ministrów w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzorze oraz sposobie przekazywania. Zakres wymaganych w nim informacji jest w większości taki sam jak dotychczas.

Zmiany wynikają m.in. z nowelizacji prawa zamówień publicznych obronności i bezpieczeństwa (weszła w życie 20 lutego 2013 r.).

Jak podkreśla Urząd Zamówień Publicznych, nowością w stosunku do dotychczas obowiązującego rozporządzenia jest rozszerzenie zakresu informacji zawartych w sprawozdaniu na te zamówienia, które zostały udzielone z wyłączeniem obowiązku stosowania procedur określonych w pzp (m.in. niektóre działania Narodowego Banku Polskiego czy BGK). Jednak w tych wypadkach w informacjach będą musiały być podawane tylko dane o łącznej wartości i liczbie zamówień.

Nowością jest także określenie wzoru jednego, uniwersalnego załącznika, który będzie stosowany przez wszystkich zamawiających.

Co do zasady obowiązek sprawozdawczy obejmuje wszystkich zamawiających. Są jednak wyjątki. Dotyczą m.in. tych, którzy nie udzielili żadnego zamówienia – ani według przepisów prawa zamówień publicznych, ani z pominięciem określonych w tej ustawie trybów.

podstawa prawna: rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 12 grudnia 2013 r. DzU z 12 grudnia, poz. 1530