Krajowa Rada Sądownictwa podjęła uchwałę, w której negatywnie ocenia poprawkę do rządowego projektu noweli ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Chodzi o zmianę, zgodnie z którą z mocy prawa rozwiązaniu ulegną stosunki pracy dzisiejszych pracowników Biura Krajowej Rady Sądownictwa, którym w terminie sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy nie zostaną zaproponowane nowe warunki pracy i płacy.

W ocenie Rady zmiana projektu ustawy w zakresie, w jakim odnosi się do pracowników Biura Rady, stanowi nowe rozwiązanie wykraczające poza zakres projektu ustawy, co do którego 7 kwietnia 2017 r. odbyło się pierwsze czytanie w Sejmie. Przyjęty sposób procedowania nad projektem oraz wprowadzenie na etapie drugiego czytania poprawki, która w rzeczywistości stanowi regulację niezwiązaną z materią objętą procedowanym projektem ustawy, narusza zdaniem Rady art. 119 Konstytucji, który stanowi, że Sejm rozpatruje projekt ustawy w trzech czytaniach.

Uchwalenie poprawki normującej status pracowników Biura Rady w brzmieniu przyjętym przez sejmową Komisję Sprawiedliwości i Praw Człowieka budzi także wątpliwości co do zgodności z konstytucyjną zasadą równości. Chodzi o przepis, który stanowi, że wszyscy są wobec prawa równi oraz mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Tymczasem pracownicy Biura Rady zostają pozbawieni z mocy prawa nie tylko praw nabytych, lecz też ich sytuacja będzie odmienna od sytuacji pracowników zatrudnianych przez innych pracodawców, co do których pracodawca podjął decyzję o rozwiązaniu umowy o pracę i wobec których zastosowanie znajdują przepisy kodeksu pracy.