Sąd Najwyższy przyjmował, że skoro pełnomocnik procesowy będący radcą prawnym lub adwokatem może sam uwierzytelnić odpis udzielonego mu pełnomocnictwa, to uprawnienie to obejmuje też treść dokumentu wykazującego umocowanie osób, które w imieniu osoby prawnej podpisały pełnomocnictwo procesowe. Brzmienie art. 89 § 1 k.p.c. wskazuje, iż zawodowy pełnomocnik może samodzielnie uwierzytelnić nie tylko odpis udzielonego mu pełnomocnictwa, ale i odpisy innych dokumentów wykazujących jego umocowanie. Wobec tego jest uprawniony do uwierzytelnienia również pełnomocnictwa głównego udzielonego przez zastępowaną przez niego stronę (postanowienie SN z 6 lutego 2013 r., V CZ 165/12, orzecznictwo SN dostępne na www.sn.pl).